2017/2018

Informace pro rodiče - oddělení paní vychovatelky Žandové

Vážení rodiče,
vzhledem k dlouhodobé nemoci paní vychovatelky Jany Žandové bude oddělení po dobu její nepřítomnosti vést paní učitelka Zdeňka Dusilová. Oddělení paní učitelky Dusilové bude po tuto dobu rozděleno.
Děkuji za pochopení.

Mgr. Jarmila Pavlišová, ředitelka školy

KRITÉRIA Základní školy genpor. Františka Peřiny, Praha – Řepy, Socháňova 1139 k přijímání dětí do přípravné třídy

   

      Ve školním2017/2018 bude naše škola otvírat  přípravnou třídu na detašovaném pracovišti v Laudově ulici č. 10 / 1024.

      Přípravné třídy základní školy se zřizují pro děti s odkladem povinné školní docházky v posledním roce před zahájením povinné školní docházky. Děti jsou do přípravné třídy přijímány na základě žádosti rodičů, která je podložena doporučením školského poradenského zařízení.

Podmínky pro přijetí do přípravné třídy stanovuje § 47 zákona 561/2004 Sb. (Školský zákon) v platném znění. O zařazování žáků do přípravné třídy základní školy rozhoduje ředitel školy na žádost zákonného zástupce dítěte a na základě písemného doporučení školského poradenského zařízení.

Cílem přípravné třídy je připravit děti k bezproblémovému začlenění do výchovně-vzdělávacího procesu v první třídě a předcházet případným neúspěšným začátkům. Mezi další cíle patří odhalení předností, nadání a talentu u dětí, jejich rozvoj a podpora ve spolupráci s rodiči při školních i mimoškolních aktivitách. Náš Vzdělávací program DOMINO je právě upraven tak, aby umožnil dětem snadnější začlenění do vyučovacího procesu v 1. třídě.

Minimální počet žáků v přípravné třídě je 7, maximální 15. Pokud se přihlásí měně než 7 dětí, přípravná třída nebude otevřena. Maximální počet žáků přijímaných       do přípravných tříd základní školy stanoví ředitel základní školy podle ustanovení § 165 odst. 1 písm. a) Školského zákona v platném znění.

O zařazování žáků do přípravné třídy základní školy rozhoduje ředitelka školy na žádost zákonného zástupce a na základě písemného doporučení školského poradenského zařízení.  Do této třídy jsou přijímány děti s odloženou školní docházkou, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj. Výuka je zaměřena na kompenzaci nedostatků tak, aby dítě přicházelo do první třídy připravené a předešlo se tak případným neúspěšným začátkům ve školní docházce, což by mohlo ohrozit průběh dalšího vzdělávání a tím i perspektivy v dalším životě dítěte.

Ředitelka Základní školy genpor. Františka Peřiny stanovuje následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dětí do přípravné třídy v případech, kdy počet přijatých žádostí, podaných zákonnými zástupci dětí, překročí stanovenou kapacitu počtu žáků v přípravné třídě základní školy.

Do přípravné třídy se přijímají:

1.  Děti s odloženou školní docházkou, u kterých je předpoklad, že zařazením do přípravné třídy se vyrovná jejich vývoj. Odklad školní docházky musí být
     žákům 
 udělen na ZŠ genpor. Františka Peřiny, a  kterým bylo doporučeno PPP přijetí do   přípravné třídy.
2. Děti s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu základní školy, viz spádové oblasti školy, a kterým bylo   
     doporučeno  
PPP přijetí do  přípravné třídy.
3.  Děti, kterým bylo doporučeno PPP přijetí do přípravné třídy a bydlí na území hlavního města Prahy.
4. Děti, kterým bylo doporučeno PPP přijetí do přípravné třídy.

V případě většího počtu zájemců je rozhodující doporučení ředitelky mateřské školy z MČ Praha 17.

Přihlášky musíte odevzdat nejpozději do 31. května 2017.

 

 

                                                                                              Mgr. Jarmila  Pavlišová
                                                                                                         ředitelka školy

 

Odpovědi na dotazy rodičů:

 

Počítá se přípravná třída do povinné školní docházky?

Ne, nepočítá.

Jaké jsou výhody zařazení mého dítěte do přípravné třídy?

Menší počet žáků ve třídě – maximálně 15 – 17 žáků. Kontakt dítěte se školou, individuální péče paní učitelky.

Jaké děti se do přípravné třídy zařazují?

Do přípravné třídy se zařazují děti, kterým přípravnou třídu doporučil psycholog z PPP a  s odkladem školní docházky. Hlavním smyslem je připravit dítě, které má sociální nebo jazykové znevýhodnění,  má sníženou koncentraci pozornosti, grafomotorické obtíže, vadu řeči, sníženou koordinaci pohybu, na bezproblémový vstup do první třídy.

Je dítě  v přípravné třídě klasifikováno?

Ne. V pololetí a na konci školního roku získává  stručné slovní hodnocení, ze kterého je zřejmé, s jakým výsledkem přípravnou třídu absolvovalo.

Jaké činnosti děti dělají v   přípravné třídě?

Činnost v přípravné třídě se mimo jiné zaměřuje na systematickou přípravu dětí na zahájení vzdělávání v základní škole, přičemž cílem je vybavit děti odpovídajícími dovednostmi a návyky; rozvíjeny budou řečové dovednosti, sociální a komunikační dovednosti, hrubá i jemná motorika, návyky sebeobsluhy a hygieny, časová a prostorová orientace, hudební a výtvarný projev, koncentrace pozornosti a další.

Jak máme postupovat v případě, že chceme dítě přihlásit do přípravné třídy?

Dne 10. dubna 2017 od 16:30 na pracovišti v Laudově ulici  bude probíhat informativní třídní schůzka, kde se rodiče dozví odpovědi na další dotazy. Dále vyplníte přihlášku dítěte, kterou obdržíte u zápisu nebo ji stáhnete na webových stránkách školy nebo ji obdržíte u ZŘ Panošové. Další podmínkou je doporučující zpráva školského poradenského zařízení (PPP Praha 6 - tel. 220 612 131).

V jakém termínu musím zažádat o zařazení do přípravné třídy?

O zařazení do přípravné třídy je třeba žádat do konce května 2017.

Jak dlouho bude moje dítě do přípravné třídy docházet?

Dítě dochází do přípravné třídy jeden školní rok.

Jak dlouhá je dopolední výuka?

Výuka začíná v 8:00 a končí v 11:45.

Musím si dítě po skončení dopolední výuky vyzvedávat?

Nemusíte. V případě zájmu může dítě docházet do školní družiny, případně na obědy do školní jídelny. K dispozici je Vašim dětem také ranní družina (od 6.30 hodin).

Jaké jsou platby ve škole?

Docházka do přípravné třídy je bezplatná. Rodiče pravidelně hradí pouze stravné ve školní jídelně - pokud dítě chodí na obědy; dále poplatek za školní družinu v případě, že školní družinu navštěvuje.

 

 

 

  • Děti s odloženou školní docházkou, u kterých je předpoklad, že zařazením

do přípravné třídy se vyrovná jejich vývoj. Odklad školní docházky musí být žákům

   udělen na ZŠ genpor. Františka Peřiny, a  kterým bylo doporučeno PPP přijetí do 

   přípravné třídy.

  • Děti s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu základní školy, viz

   spádové oblasti školy.

  • Děti, kterým bylo doporučeno PPP přijetí do přípravné třídy a bydlí na území hlavního města Prahy.
  • Děti, kterým bylo doporučeno PPP přijetí do přípravné třídy

Zápis ve dnech 5. - 6. dubna 2017

Vážení rodiče,
v případě, že jste si ještě nevyzvedli Rozhodnutí o přijetí Vašeho dítěte, tak si jej můžete vyzvednout v kanceláři školy na pracovišti v Socháňově ulici v době od 7:30 do 16:00, nebo po domluvě na tel. čísle 235317251.
Prosím, aby se dostavili i rodiče žáků, kteří žádají o odklad povinné školní docházky a ještě si rozhodnutí nevyzvedli.
Vezměte, prosím, s sebou registrační číslo dítěte nebo občanský průkaz.
Děkuji.
                  Jarmila Pavlišová, ředitelka školy

Školní družina ve školním roce 2017 / 2018

Vážení rodiče,

o přijetí  žáka k zájmovému vzdělávání ve školní družině rozhoduje ředitelka školy na základě žádosti zákonného zástupce (zápisní lístek), který si můžete vyzvednout u vedoucích školní družiny (pí Kotková - pracoviště Socháňova a pí Koderová - pracoviště Laudova) od 4. září 2017 a odevzdáte nejpozději do 8. září. 2017. Přijímáni jsou žáci 1. stupně vždy na jeden školní rok. V případě naplnění maximální kapacity družiny jsou žáci přijímání dle následujících kritérií:
 1. žáci z nižších ročníků
 2. mladší žáci dle data narození

Ve výjimečných případech má ředitelka školy právo posoudit přijetí žáka individuálně.

V případě, že nebude Vaše dítě přijato do školní družiny a má odpolední vyučování, škola nad Vaším dítětem na základě Vaší žádosti zajistí dozor o polední přestávce.
Děti, které nebudou přijaty do školní družiny, se mohou hlásit do školní klubu na kroužky.

Vzhledem k vysokému počtu žáků na 1. stupni  je pravděpodobné, že žáci 5. ročníků nebudou moci být přijati do školní družiny. Rozhodnutí však bude učiněno až po obdržení všech přihlášek.

Děkuji za pochopení.

                                                                                                 Jarmila Pavlišová


Informace pro rodiče žáků - požadavky na pomůcky

1. ročník1. ročník

2. ročník2. ročník

3. ročník3. ročník

4. ročník4. ročník

5. ročník5. ročník

Školní rok 2017 / 2018 bude zahájen 4. září 2017

Pracoviště Socháňova

Prvňáčci si s sebou vezmou školní tašku a shromáždí se se svými rodiči :

1. A, 1. B , 1. C a 1. D  v 8:50 před školou, odkud je třídní učitelky odvedou do společenské místnosti na slavnostní zahájení školní docházky. Po skončení akce ve společenské místnosti odvedou třídní učitelky děti i doprovod do svých tříd, kde bude pokračovat tento slavnostní den.

Děti 2. – 9. ročníku si s sebou vezmou psací potřeby. V 7:50 až 8:00 se shromáždí ve svých třídách.

Děti odejdou do svých tříd bez přezouvání.

Děti 6. A, 6. B, 6. C a 6. D  se shromáždí u svých šaten.

Zahájení nového školního roku bude ukončeno v 8:45.

Stravování začíná od 5. září 2017.

Školní družina bude pro děti otevřena od 6:30 do 17 hodin.

4. září od 17 hodin proběhnou třídní schůzky ve třídách:

1. A, 1. B, 1. C, 1. D, 6. A, 6. B, 6. C, 6. D.

Seznamy 1. tříd a 6. tříd najdete v sekci Aktuálně.
Přidělené třídnictví najdete v sekci  pracoviště Socháňova.

Pracoviště Laudova

Prvňáčci i přípravná třída si s sebou vezmou školní tašku a shromáždí se se svými rodiči v 7:50 před školou, odkud je třídní učitelky odvedou do společenské místnosti na slavnostní zahájení školní docházky. Po skončení akce ve společenské místnosti odvedou třídní učitelky děti i doprovod do svých tříd, kde bude pokračovat tento slavnostní den.

 Děti 2. – 6. ročníku si s sebou vezmou psací potřeby. V 7:50 až 8:00 se shromáždí ve svých třídách.

Děti odejdou do svých tříd bez přezouvání.

Zahájení nového školního roku bude ukončeno v 8:45.

Školní jídelna bude otevřena od  5. září 2017.

Školní družina bude pro děti otevřena od 6:30 do 17 hodin.

4. září od 17 hodin proběhnou třídní schůzky ve třídách:

0. A, 1. E, 1. F, 1. G, 2. H.

Seznamy 1. tříd a 6. tříd najdete v sekci Aktuálně.
Přidělené třídnictví najdete v sekci  pracoviště  Laudova.


Informace pro žáky I. i II. stupně - školní rok 2017 - 2018

     Slavnostní zahájení školního roku se koná ve čtvrtek  4. září 2017 v 8 hodin a výuka  tento den bude trvat cca 1 hodinu. 

 Od 5. září 2017 se vyučuje podle pravidelného rozvrhu. Vyučování  začíná v 8:00, školní budova se otevírá v 7:40.

V pátek  5. září 2017 dostanou noví žáci učebnice, dále  všichni žáci dostanou pokyny k nákupu sešitů.

Ve 4. a 5. ročníku budou mít žáci odpolední vyučování v úterý, konec 14:30 hod.  II. stupeň má odpolední vyučování také v úterý, konec vyučování je v 15:25. Konkrétní podobu rozvrhu pro příští rok dostanou žáci  5.září 2017.
Při klasifikaci používáme známky. Žáci budou mít papírovou žákovskou knížku, kde jsou uloženy základní informace o škole, kontakty, výňatek školního řádu, identifikační čísla pro platby a slouží k předávání dalších informací, např. pro omlouvání žáků, potvrzení plateb, atp.
     Běžnou nepřítomnost, např. nemoc omlouvají rodiče osobně, telefonicky, elektronicky a poté písemně zápisem do  žákovské knížky v souladu se zákonem. V případě delší plánované nepřítomnosti (společná dovolená, hory...) trvající déle než tři dny, podávají rodiče písemnou žádost prostřednictvím třídních učitelů ředitelce  školy.
     Informace o prospěchu a chování  dětí mohou rodiče získat prostřednictvím  žákovské knížky, osobně při konzultaci s vyučujícími a pravidelně 3 - 4x ročně při pravidelných třídních schůzkách. Jejich plán pro aktuální školní rok, termíny prázdnin a další důležité informace naleznete na našich stránkách  www.zs-perina.cz – kalendářní plán.

Pokud budete mít zájem o obědy, které se vaří ve školní jídelně,  základní informace najdete na  stránkách a jídelníček též.

Informace ke školní družině i klubu podá pí vych. Kotková – objekt Socháňova  a  Koderová – objekt Laudova.


Informace pro žáky - školní rok 2017 / 2018


 

4. září 2017 ve společenské místnosti slavnostní zahájení pro 1. třídy a přípravnou třídu.
Pracoviště Laudova 8:00 hod. a pracoviště Socháňova 9:00 hod.

Zahájení školního roku:
pro 2. - 5. třídy  8:00 - 8:45 ve třídách,
 pro 6. - 9. třídy 8:00  - 8:45 ve třídách
 
Vřele zveme rodiče, rodinné příslušníky prvňáčků a ostatní veřejnost na slavnostní zahájení školního roku do společenské místnosti.

 • 4. září od 17 hodin proběhnou třídní schůzky ve třídách:     
  budova Socháňova: 1. A, 1. B, 1. C, 1. D, 6. A, 6. B, 6. C, 6. D,
  budova Laudova:  0. A,  1. E, 1. F,1. G, 2. H, 6. E.  

  4. září   žáci  2. - 9. ročníku  sdělí  třídnímu učiteli, od kdy se začnou stravovat. Žáky 1. ročníku  přihlásí ke stravování rodiče na třídní schůzce, která proběhne 4.9. od 17:00 v kmenových  třídách.                                                                                  
       
  Od  5. září 2017  jsou třídní učitelé – učitelky ve svých třídách. 1. ročník – 8:00 – 9:40.

2. – 5. ročník – 8:00 – 11:45, 6. – 9. ročník 8:00 – 12:40. Vyučování  začíná v 8:00, školní budova se otevírá v 7:40.
   

 Od 6. září 2017 se vyučuje podle pravidelného rozvrhu. Vyučování  začíná v 8:00, školní budova se otevírá v 7:40. 1. ročník 8:00 – 10:40.

V úterý  5. září 2017 dostanou noví žáci učebnice, dále  všichni žáci dostanou pokyny k nákupu sešitů.

Ve školním roce 2017 / 2018 ve 4. a 5. ročníku budou mít žáci odpolední vyučování v úterý, konec 14:30 hod.  II. stupeň má odpolední vyučování také v úterý, konec vyučování je v 15:25. Konkrétní podobu rozvrhu pro příští rok dostanou žáci  5.září 2017.
Při klasifikaci používáme známky. Žáci budou mít papírovou žákovskou knížku, kde jsou uloženy základní informace o škole, kontakty. Žákovské knížky  slouží k předávání dalších informací, např. pro omlouvání žáků, potvrzení plateb, atp.
     Běžnou nepřítomnost, např. nemoc omlouvají rodiče osobně, telefonicky, elektronicky a poté písemně zápisem do  žákovské knížky v souladu se zákonem. V případě delší plánované nepřítomnosti (společná dovolená, hory...) trvající déle než tři dny, podávají rodiče písemnou žádost prostřednictvím třídních učitelů ředitelce  školy.
     Informace o prospěchu a chování  dětí mohou rodiče získat prostřednictvím  žákovské knížky, osobně při konzultaci s vyučujícími a pravidelně 3 - 4x ročně při pravidelných třídních schůzkách. Jejich plán pro aktuální školní rok, termíny prázdnin a další důležité informace naleznete na našich stránkách  www.zs-perina.cz – kalendářní plán.

Pokud budete mít zájem o obědy, které se vaří ve školní jídelně,  základní informace najdete na  stránkách a jídelníček též.

Informace ke školní družině i klubu podá pí vych. Kotková – objekt Socháňova  a  Koderová – objekt Laudova.


Stravování ve školní jídelně v týdnu od 5. září 2017 do 8. září 2017

 

Vážení rodiče,
vzhledem k rozsáhlé rekonstrukci školní kuchyně, jejíž dokončení zasáhne do začátku školního roku, bude stravování žáků zajištěno ve školní jídelně našeho detašovaného pracoviště v ulici Laudova. Od úterý 5. září do  pátku 8. září 2017 budou žáci, kteří se na tento týden přihlásí ke stravování, doprovázeni vyučujícími na oběd. Přesun proběhne vždy poslední vyučovací hodinu. Žáci budou vyučujícími odvedeni zpět na pracoviště v Socháňově ulici v souladu s koncem jejich vyučování. V případě jakékoliv změny vás budu ihned informovat.

Děkuji za pochopení.

Jarmila Pavlišová

VZOR:

Školní  jídelna při ZŠ genpor. Františka Peřiny, Praha – Řepy, Socháňova 1139

Pracoviště Socháňova

Vyplněný seznam odevzdají třídní učitelé – učitelky  paní Mikolášové, hospodářce ŠJ,  4. září 2017 do 8:45.

Seznam strávníků pro školní rok 2017 / 2018

Třída:

Příjmení a jméno: od 5.9.

Příjmení a jméno: od 6.9

Příjmení a jméno: od

 

 

 

 

 

 


22. září 2017

 • Výlet na Říp – 4. A, 4. B, zajišťují pí uč. Švarcová a pí uč. Dvořáková.
 • Kino – Hurvínek ve filmu -  2. G, 2. H, 3. F, 3. G, zajišťují pí uč. Kmínková, pí uč. Srpová, pí uč. Boštičková a pí uč. Dmitrijev.

           


25. září 2017

 • Atletika – čtyřboj – mladší žáci, zajišťuje pí uč. Siváková.

26. září 2017

 • Atletika – čtyřboj – starší žáci, zajišťuje pí uč. Siváková.
 • Koncert  - II. stupeň:  6. a 7. ročník – Filmová a muzikálová hudba.
 •                                      8. a 9. ročník – Jaroslav Ježek.
 • MSŠCH – práce v laboratořích, 24 žáků 9. ročníku, zajišťuje pí uč. Melichová.

27. září 2017

 • Školní akce k 35. výročí otevření školy v Laudově ulici. Zúčastní se všechny třídy na pracovišti v Laudově ulici.
 • 8:00 – 10:00 společná část v atriu školy a ve třídách.
 • Podzimní naučná stezka – 5. A, 5. B, 5. C, 5. D, zajišťují p. uč. Mevald, pí uč. Kalinová, píuč. Špaleta, pí uč. Ježdík Ondřichová.
 • Výlet na Říp – 4. C, 4. D, zajišťují pí uč. Klufová a pí uč. Durmanová.

28. září 2017

Den české státnosti je český státní svátek, který připadá na 28. září, neboť toho dne byl svým bratrem zabit český kníže sv. Václav

29. září 2017

Ředitelské volno. Provoz školní družiny zajišťuje ZŠ Jana Wericha.

3. října 2017

Dopravní hřiště:                               8:30 –   9:30 – 4. A, zajišťuje pí uč. Bretová.                               9:45 – 10:45 – 4. E zajišťuje pí uč. Malíková.                             11:00 – 12:00 – 4. C, zajišťuje pí uč. Klufová.Třídní schůzky – budova v Laudově ulici. V 17:00  třídní důvěrníci  v kanceláři školy. Od 18:00 třídní  schůzky ve třídách. ...
Více informací

4. října 2017

Dopravní hřiště:                               8:30 –   9:30 – 4. B, zajišťuje pí uč. Dvořáková.                               9:45 – 10:45 – 4. E zajišťuje pí uč. Durmanová.                             11:00 – 12:00 – 4. F, zajišťuje pí uč. Štěpánková.Třídní schůzky – budova v Socháňově ulici. V 17:00  třídní důvěrníci  ve sborovně  školy. Od 18:00 ...
Více informací

5. října 2017

 • Běh pro Afriku – budova v Laudově ulici 1. – 5. ročník, zajišťuje pí uč. Štěpanovská + TU přihlášených tříd.

6. října 2017

 • Běh pro Afriku – 1. – 9. ročník, včetně 6. E, zajišťují pí uč. Fridrichová a p. uč. Ceman + TU přihlášených tříd.

9. října 2017

 • MFF „Příběhy Země“ - 3. F, 3. G a 5. F, zajišťují pí uč. Boštičková, pí uč. Dmitrijev a pí uč. Mráčková.

11. října 2017

 • Exkurze - svíčkárna a čokoládovna Šestajovice- 1. A, 1. E, 2. H, 3. E, 5. C, zajišťují pí uč. Bajerová, pí uč. Novotná Zuzana, pí uč. Srpová, pí uč. Štěpánová a pí uč. Špaleta.
 • Sběr papíru: 7:00 – 8:00 – p. uč. Mevald a 14:00 – 17:00, pracoviště Socháňova, zajišťují p. uč. Mevald, pí uč.  Kratochvílová, pí uč. Paštová a pí uč. Veselková Hana.

12. října 2017

 • Minifotbal, zajišťují pí uč. Siváková.

13. října 2017

 • Exkurze – sklárna a mýdlárna - 3. F a 3. G, zajišťují pí uč. Boštičková a  pí uč. Dmitrijev.

16. října 2017

 • Deskohraní – 6. A, 6. B, zajišťují pí uč. Fulínová a pí uč. Melichová.
 • Profitesty – 9. A – 10 žáků.

18. října 2017

 • České muzeum Hudby – Staré pověsti české aneb jak to všechno bylo. – 4. E, 4. F, zajišťují pí uč. Malíková a   pí uč. Štěpánková.
 • Exkurze – sklárna a mýdlárna-  3. B, 3. D, zajišťují pí uč. Fikejzlová a pí uč. Malenová.

Login
LOGIN
Základní škola genpor. Františka Peřiny

Created by © 2011 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy