logotyp
Login

2020/2021

Studijní pobyty v zahraničí

Z důvodu současné situace v České republice a ostatních státech EU jsou  změny ve výjezdech. Žáci 9. ročníků budou buď nahrazeni náhradníkem nebo mohou odjet s námi, pokud je střední školy pustí.

 • Studijní pobyt v Irsku je přeložen. Konat se bude v termínu od 21. května 2021 do 30. května  2021. Kvůli zajištění jiného  termínu jsme museli pozměnit dlouhý trajekt do Irska na krátký. Žákům 9. ročníku budou vráceny zálohy i doplatky. Žáci 6.- 8. ročníku se mohou zúčastnit pobytu v daném termínu, proto jim zálohy nebudou vráceny.
 • Studijní pobyt ve Francii je přeložen. Konat se bude v termínu od 6. června 2021 do 12. června  2021. Žákům 9. ročníku budou vráceny zálohy i doplatky. Žáci 6.- 8. ročníku se mohou zúčastnit pobytu v daném termínu, proto jim zálohy nebudou vráceny.
 • Studijní pobyt do Rakouska je zrušen. Zálohy i doplatky budou vráceny všem přihlášeným žákům.  V červnu 2021 bude vypsán nový zájezd, na který se žáci budou hlásit v březnu 2021.
20. 4. 2020                                  Děkuji za pochopení. Jarmila Pavlišová

Informace pro rodiče a žáky

Vážení rodiče,
milí žáci, 

1. září 2020 nám začíná nový školní rok. Moc se na vás všechny těšíme a věříme, že jste si prázdniny náležitě užili. Bohužel již nyní víme, že průběh výuky a vzdělávání se neobejde bez určitých omezení.

Z pokynů a doporučení MŠMT plynou určité odlišnosti oproti minulým letům . V současné době pro vás  připravujeme materiál, kde naleznete vše potřebné. Celý dokument, který vydalo MŠMT ČR je na webových stránkách ministerstva.

Rozhodli jsme se na pracovišti v Socháňově ulici rozdělit slavnostní zahájení pro žáky 1. ročníků na dvě skupiny. Veškéré informace k zahájení školního roku naleznete na našich stránkách.

     Ve školním roce 2020 / 2021 jsem musela spojit na našem pracovišti v Laudově ulici třídy 3. F a 3. G, do třídy 4. F. Třídní učitelkou v této třídě je pí uč. Kropáčová. Pět žáků z těchto tříd bylo přesunuto do třídy 4. E, třídní učitelka pí uč. Novotná Zuzana.
Zákonné zástupcei těchto žáků  kontaktuje paní zástupkyně Panošová.

Děkuji za pochopení a spolupráci.


                                                                                         Jarmila Pavlišová, ředitelka školy
V Praze 19. srpna 2020


Informace k průběhu 1. týdne školního roku 2020 / 2021

 

2. září 2020

1. ročník:           Výuka od 8:00 - 9:40 (dvě vyučovací hodiny). 
                          Po skončeném vyučování je zajištěn provoz ve školní družině.
                          Výdej obědů již  od 11:15. 
2. - 5.  ročník:   Výuka od 8:00 - 11:45 (čtyři vyučovací hodiny). 
                          1. - 4. hodina - třídní učitel(ka).
                          Po skončeném vyučování je zajištěn provoz ve školní družině pro žáky 2. – 4. tříd.  
6. - 9.  ročník:   Výuka od 8:00 - 12:40 (pět vyučovacích  hodin).
                          1. - 5. hodina - třídní učitel(ka).

3. září 2020

1. ročník:          Výuka od 8:00 - 10:40 (tři vyučovací hodiny).
                         Po skončeném vyučování je zajištěn provoz ve školní  družině.
                         Výdej obědů již  od 11:15. 
2. - 5.  ročník:   Výuka od 8:00 - 11:45 (čtyři vyučovací hodiny). 
                          1. - 4. hodina - třídní učitel(ka).
                          Po skončeném vyučování je zajištěn provoz ve školní družině pro žáky 2. – 4. tříd.  
6. - 9.  ročník:   Výuka od 8:00 - 12:40 (pět vyučovacích  hodin).
                          1. - 5. hodina - třídní učitel(ka).

4. září 2020

1. ročník:          Výuka od 8:00 - 11:45 (čtyři vyučovací hodiny).  
                          Výuka dle rozvrhu.
                       
2. - 9.  ročník:   Výuka dle rozvrhu.   
      
7. září 2020

1. - 9.  ročník:   Výuka dle rozvrhu.   

Provoz ŠD:
Od 6:30 - 17:30.
Nábor do kroužků - od 2. 9. 2020.
Zahájení kroužků v týdnu od 14. 9. 2020.


Informace pro rodiče prvňáčků

 

Režim  školy

 

06:30 - 07:45

ranní družina  ( příchod nejpozději do 7:15)

 

 

07:40

otevření budovy školy

07:55

přípravné zvonění, žáci se připravují na výuku

08:00 -   08:45

1. hodina

08:55 -   09:40

2. hodina

09:40 –  09:55

svačinová přestávka

09:55 – 10:40

3. hodina

11:00 – 11:45

4. hodina

 

 

 

 Po výuce následuje družina.

Upravený režim 1. tříd na začátku školního roku

Školní rok 2020/2021 začíná v úterý 1. 9. 2020.

 

1. týden

Středa výuka 2 vyučovací hodiny (8:00 – 9:40 hod.), čtvrtek výuka 3 vyučovací hodiny (8:00 – 10:40 hod.), pátek výuka 4 vyučovací hodiny (8:00 – 11:45 hod.). Pro děti si bude třídní učitelka chodit v 7:45 hod. do šaten.

 

2. týden

Výuka pondělí - pátek 4 vyučovací hodiny (8:00- 11:45 hod.)

Pro děti si bude třídní učitelka chodit v 7:45 do šaten.

3. týden

Výuka dle rozvrhu. Děti již chodí do třídy samy.

 

Další informace

Školní řád

Doporučuji si na školních webových stránkách prostudovat školní řád.

Uvolňování a omluva žáka

V případě pobytu na horách, jiných důvodů, které trvají maximálně 2 dny - uvolňuje třídní učitel. Na více jak dva dny uvolňuje ředitel školy. Je nutno  podat písemnou žádost.

V případě nemoci – omluvenka do notýsku v omluvném listu.

Pokud se dítě nedostaví do školy, rodič má povinnost ho do 48 hodin omluvit, nahlásit důvod nepřítomnosti a to emailem, telefonicky třídní učitelce, nebo telefonicky do kanceláře školy.

V případě velkých absencí může třídní učitel požadovat potvrzení od lékaře.

Pokud budete chtít dítě uvolnit během výuky je potřeba napsat lísteček a dítě si vyzvednout osobně. Dítě nemůže odejít samo!

Šatna

Každé dítě má svou šatní skříňku. Během prvního dne dostanete klíček, je  vhodné si  nechat vyrobit duplikát se jménem, který mají k dispozici rodiče. Třídní učitelka má u sebe náhradní klíček.

V případě ztráty klíče od šatny, zákonný zástupce hradí duplikát škole.

 

Školní jídelna

Na třídních schůzkách 1. září rodič obdrží zápisní lístek.

První čip dostanete od školy, při ztrátě zaplatíte 150 Kč.

Dítě má možnost vybrat si ze dvou jídel. Na webových stránkách školy je k dispozici jídelníček pro daný týden. Máte možnost jej s dítětem projít. Je nutné mít identifikační kód, který zákonný zástupce obdrží od paní hospodářky školní jídelny. 

V případě nemoci je nutno jídlo odhlásit u hospodářky školní jídelny. 1. den nemoci je možnost oběd vyzvednout osobně.

 

Školní družina

Funguje od pondělí do pátku.

Ranní družina 6:30 – 7:40 vždy v daném oddělení.

Odpolední družina od konce výuky do 15:30 ve svém oddělení, potom žáci přechází do sběrného oddělení (15:30 – 17:00).

Cena za školní družinu  je 100 Kč za měsíc.

 

Kroužky

Na konci září by měl být zveřejněn seznam kroužků.

Děti se přihlašují prostřednictvím formuláře (ke stažení na webu školy), který odevzdají třídní učitelce.

Kroužky začínají od 14. září 2020.

 

Třídní informace

Domácí úkoly většinou každý den, označeny puntíkem, vždy prosím podepište, úkol se realizuje doma, ne v družině.

Psací potřeby – doporučujeme trojhranné, každý den kontrola penálu, ořezané tužky, pastelky, píšící pero, 2 – 3 tužky č. 2, pero Tornado, Stabilo

Přezouvání – přezůvky s bílou podrážkou

Písmena – do zásobníku pouze ta, která probírají

VV, PČ – děti si potřeby ponechají ve třídě.

TV – sportovní obuv s bílou podrážkou, tričko, kraťasy, tepláky, náhradní ponožky – děti si opět mohou ponechat ve třídě.


Informace pro rodiče i žáky

     Milí žáci, vážení rodiče,

     věříme, že jste prožili období prázdnin v pohodě a klidu a těšíte se do školy.

Školní rok 2020/2021  bude probíhat standardním způsobem, bude však nutné dodržovat zvláštní hygienická pravidla, která budou v souladu s manuálem MŠMT: „Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke COVID-19“. Tento manuál je zveřejněný na našich stránkách a na stránkách MŠMT.

Školní rok bude zahájen 1. září 2020.

 Prosíme zákonné zástupce, aby po celou dobu pobytu ve škole  měli zakrytá ústa rouškou.


Žáci  1.ročníku a děti přípravné třídy:

Budova Laudova

 • Žáci 0. A, 1.E , 1.F, se sejdou v 7:55 před budovou Laudova.
 • Harmonogram:

1. E - Slavnostní přivítání  8:00 společenská místnost, poté odchod s paní učitelkou do třídy. Prosíme, aby ke  třídě šli pouze zákonní zástupci. Do třídy mohou vstoupit jen podle pokynů třídní učitelky.   

0.A a 1. F -   Odchod s paní učitelkou do třídy.  Prosíme, aby ke  třídě šli pouze zákonní zástupci. Do třídy mohou vstoupit jen podle pokynů třídní učitelky. Slavnostní přivítání 0. A a 1. F  - 8:20 společenská místnost.

 • Třídní schůzky  17:00 s paní učitelkou a paní vychovatelkou.                

Budova Socháňova

 • Žáci 1. A, 1.B se sejdou v 8:55 před budovou Socháňova.
 • Harmonogram:

1. A - Slavnostní přivítání  9:00 společenská místnost, poté odchod s paní učitelkou do třídy. Prosíme, aby ke  třídě šli pouze zákonní zástupci. Do třídy mohou vstoupit jen podle pokynů třídní učitelky.   

1. B -  Odchod s paní učitelkou do třídy. Prosíme, aby ke  třídě šli pouze zákonní zástupci. Do třídy mohou vstoupit jen podle pokynů třídní učitelky. Slavnostní přivítání 1. B - 9:50 společenská místnost.

 • Žáci 1. C, 1.D se sejdou v 9:25 před budovou Socháňova.

1. C - Slavnostní přivítání  9:30 společenská místnost, poté odchod s paní učitelkou do třídy. Prosíme, aby ke  třídě šli pouze zákonní zástupci. Do třídy mohou vstoupit jen podle pokynů třídní učitelky.   

1. D -   Odchod s paní učitelkou do třídy.  Prosíme, aby ke  třídě šli pouze zákonní zástupci. Do třídy mohou vstoupit jen podle pokynů třídní učitelky. Slavnostní přivítání 1. D - 10:15 společenská místnost.

 • Třídní schůzky  17:00 s paní učitelkou a paní vychovatelkou.               

Žáci 2. - 9. ročníku

 • vyučování začíná v 8:00
 • žáci 1.stupně – vchod č. 1 a 2
 • žáci 2.stupně vchod č. 4
 • vyučování pro všechny ročníky bude trvat jednu vyučovací hodinu

Třídní schůzky  17:00 s třídním učitelem či třídní učitelkou - budova Socháňova  – třídy  5. E, 6. A, 6. B, 6. C, 6. D, 6. E, budova Laudova –  třídy 4. E, 4. F, 6. F, 6. G. 

 • Prosíme zákonné zástupce, aby po celou dobu pobytu ve škole  měli zakrytá ústa.

Musíme připomenout, že v prvních dnech budou žáci vracet staré učebnice a dostávat nové do nového školního roku.

Předpokládáme, že za zpřísněných hygienických podmínek by měl proběhnout celý školní rok téměř „normálně“.  Předpokádáme, že výuka bude probíhat podle stanoveného rozvrhu.

Dle manuálu bylo v naší škole  stanoveno několik opatření:

 1. V rámci prevence žáci nechodí do školy s příznaky nachlazení (kašel, rýma…).
 2. Po přezutí žákům budou dezinfikovány ruce a následně si je ve třídách řádně umyjí mýdlem.
 3. Žáci dodržují pravidla hygieny, zbytečně se nedotýkají očí, nosu a úst. Umývají si často ruce. Nedávají ochutnávat svačinu a nepijí z cizí láhve.
 4. Nosí s sebou roušku (čistou v sáčku) pro případ potřeby a raději si přibalí i vlastní malý dezinfekční gel.
 5. V případě, že kašlou nebo smrkají, používají výhradně jednorázový kapesník, ten po použití vyhodí a umyjí si ruce.
 6. Pokud ve škole pocítí jakékoli příznaky nemoci, ihned informují učitele či vychovatele.
 7. Přestávky tráví ve třídě, nenavštěvují ostatní děti v okolních třídách ani se s nimi neschází na chodbě či toaletě. Návštěvu toalety omezí na dobu nezbytně nutnou.
 8. Mezi učebnami se přesouvají pouze s celou třídou a do učebny vstupují výhradně až po odchodu předchozí třídy.

     Podle doporučení České školní inspekce se zabýváme změnami ve vzdělávání v souvislosti s výpadkem výuky v loňském školním roce.  Budeme se snažit doplnit témata, která výukou na dálku utrpěla, případně která vyžadují procvičení. Zaměříme se také na vytvoření systému podpory pro jednotlivé žáky, kteří měli omezené možnosti v účasti na výuce na dálku. Podstatné pro výuku budou hlavní vyučovací předměty matematika, český jazyk a cizí jazyky.

     Podle posledního vývoje můžeme očekávat povinné nošení roušek ve společných prostorách škol! Toto by mělo platit pro žáky, učitele i jakékoli další osoby. Je také nutné počítat s tím, že dítě s příznaky nemoci nebo zvýšenou teplotou (namátkou budeme měřit) se nebude moci vyučování zúčastnit! V takovém případě dítě předáme rodičům. Podle manuálu MŠMT máme omezit vstup dospělých osob do školních budov. Vstup dospělým bude dovolen pouze první den. V ostatní dny prosíme všechny rodiče, aby respektovali, že jejich vstup do školy není zatím možný!

Žádáme o respektování zákazu vstupu do budov školy, abychom omezili riziko šíření nemoci COVID-19 a minimalizovali tak případné omezení ve vzdělávání  Vašich dětí. Pro komunikaci se zaměstnanci školy využívejte, prosím, služební email: příjmeni.perina@seznam.cz (viz.www.zsperina.cz).

 

Od 1. září je v provozu školní družina, ranní i odpolední.

 

Prosíme rodiče o vyplnění dotazníku, který děti přinesou ze školy.

 

Těším se na vzájemnou spolupráci a nám všem přeji úspěšný a klidný školní rok.

 

                                                                                 Mgr. Jarmila Pavlišová, ředitelka školy
V Praze 31. srpna 2020

 


Setkání zákonných zástupců dětí s OMJ

V rámci projektu „Podpora inkluze na ZŠ genpor. Františka Peřiny“ proběhne na naší škole, ve dnech 1.9.2020 a 2.9.2020, setkání rodičů či zákonných zástupců dětí s odlišným mateřským jazykem s ředitelkou školy a školní psycholožkou na téma „Budoucnost dětí s OMJ na škole genpor. Františka Peřiny.“ Cílem setkání bude informovat rodiče nově příchozích dětí s OMJ, jak škola tyto děti podporuje a o komunitních aktivitách školy.

  V Praze 24. srpna 2020                                                       Mgr. Jarmila Pavlišová, ředitelka školy


pondělí 7. září 2020

 • Výlet  - 7. B, D, 8:00 odjezd,zajišťují  pí uč. Paštová a pí uč. Šulová. Návrat  8. 9. 2020.
 • Plavání – Sportovní centrum Řepy:

08:00 – 09:00 – 4. A, B – zajišťují pí uč. Bajerová a pí uč. Veselá,

09:00 – 10:00 – 4. C, E – zajišťují pí uč. Veselková A a pí uč. Novotná Z.,

10:00 – 11:00 – 4. D, F– zajišťují pí uč. Straková a pí uč. Kropáčová,

11:00 – 12:00 – 3.  E, 5. E – zajišťují pí uč. Štěpanovská a p. uč. Mevald.


úterý 8. září 2020

 • Výlet  - 7. B, D, příjezd,zajišťují  pí uč. Paštová a pí uč. Šulová.
 • Plavání – Sportovní centrum Řepy:

10:00 – 11:00 – 3. F, 5. G – zajišťují pí uč. Dvorská a pí uč. Kmínková,

11:00 – 12:00 – 3. G, 5. H – zajišťují pí uč. Mráčková a pí uč. Srpová.


čtvrtek 10.9. 2020

 • Plavání – Sportovní centrum Řepy:

08:00 – 09:00 – 3. A, 5. A – zajišťují pí uč. Kalinová a pí uč. Siváková,

09:00 – 10:00 – 3. B, 5. B – zajišťují pí uč. Rychlá a pí uč. Kratochvílová,

10:00 – 11:00 – 3. C, 5. C – zajišťují pí uč. Špaleta a pí uč. Odehnalová,

11:00 – 12:00 – 3.  D, 5. D – zajišťují pí uč. Klufová a pí uč. Bretová.

 


pondělí 14. září 2020

 • Plavání – Sportovní centrum Řepy:

08:00 – 09:00 – 4. A, B – zajišťují pí uč. Bajerová a pí uč. Veselá,

09:00 – 10:00 – 4. C, E – zajišťují pí uč. Veselková A a pí uč. Novotná Z.,

10:00 – 11:00 – 4. D, F– zajišťují pí uč. Straková a pí uč. Kropáčová,

11:00 – 12:00 – 3.  E, 5. E – zajišťují pí uč. Štěpanovská a p. uč. Mevald.

 • Škola v přírodě – 3. C, 4. A – odjezd, zajišťují pí uč. Špaleta a pí uč. Bajerová. Návrat – 18. 9. 2020.

úterý 15. září 2020

 • Plavání – Sportovní centrum Řepy:

10:00 – 11:00 – 3. F, 5. G – zajišťují pí uč. Dvorská a pí uč. Kmínková,

11:00 – 12:00 – 3. G, 5. H – zajišťují pí uč. Mráčková a pí uč. Srpová.

 • Škola v přírodě – 3. C, 4. A –  zajišťují pí uč. Špaleta a pí uč. Bajerová. Návrat – 18. 9. 2020.

čtvrtek 17. září 2020

 • Plavání – Sportovní centrum Řepy:

08:00 – 09:00 – 3. A, 5. A – zajišťují pí uč. Kalinová a pí uč. Siváková,

09:00 – 10:00 – 3. B, 5. B – zajišťují pí uč. Rychlá a pí uč. Kratochvílová,

10:00 – 11:00 – 3. C, 5. C – zajišťují pí uč. Špaleta a pí uč. Odehnalová,

11:00 – 12:00 – 3.  D, 5. D – zajišťují pí uč. Klufová a pí uč. Bretová.

 • Škola v přírodě – 3. C, 4. A – odjezd, zajišťují pí uč. Špaleta a pí uč. Bajerová. Návrat – 18. 9. 2020.

pondělí 21. září 2020

 • Škola v přírodě – 2. E, 3. F, 3. G, 4. E, 5. H, 6. B – odjezd, zajišťují pí uč. Štěpánková, pí uč. Dvorská, pí uč. Mráčková, pí uč. Novotná Z., pí uč. Srpová a p. uč. Maxant. Návrat – 25. 9. 2020.
 • Plavání – Sportovní centrum Řepy:

08:00 – 09:00 – 4. A, B – zajišťují pí uč. Bajerová a pí uč. Veselá,

09:00 – 10:00 – 4. C, E – zajišťují pí uč. Veselková A a pí uč. Novotná Z.,

10:00 – 11:00 – 4. D, F– zajišťují pí uč. Straková a pí uč. Kropáčová,

11:00 – 12:00 – 3.  E, 5. E – zajišťují pí uč. Štěpanovská a p. uč. Mevald.


pátek 18. září 2020

 • Škola v přírodě – 3. C, 4. A – návrat, zajišťují pí uč. Špaleta a pí uč. Bajerová. Návrat – 18. 9. 2020.

středa 16. září 2020

 • Škola v přírodě – 3. C, 4. A – zajišťují pí uč. Špaleta a pí uč. Bajerová. Návrat – 18. 9. 2020.

úterý 22. září 2020

 • Škola v přírodě – 2. E, 3. F, 3. G, 4. E, 5. H, 6. B, zajišťují pí uč. Štěpánková, pí uč. Dvorská, pí uč. Mráčková, pí uč. Novotná Z., pí uč. Srpová a p. uč. Maxant. Návrat – 25. 9. 2020.
 • Plavání – Sportovní centrum Řepy:

10:00 – 11:00 – 5. D, 5. G – zajišťují pí uč. Bretová a pí uč. Kmínková,

11:00 – 12:00 – 5. A, 5. B – zajišťují pí uč. Švarcová a  pí uč. Kratochvílová.


středa 23. září 2020

 • Škola v přírodě – 2. E, 3. F, 3. G, 4. E, 5. H, 6. B, zajišťují pí uč. Štěpánková, pí uč. Dvorská, pí uč. Mráčková, pí uč. Novotná Z., pí uč. Srpová a p. uč. Maxant. Návrat – 25. 9. 2020.

čtvrtek 24. září 2020

 • Škola v přírodě – 2. E, 3. F, 3. G, 4. E, 5. H, 6. B, zajišťují pí uč. Štěpánková, pí uč. Dvorská, pí uč. Mráčková, pí uč. Novotná Z., pí uč. Srpová a p. uč. Maxant. Návrat – 25. 9. 2020.
 • Plavání – Sportovní centrum Řepy:

08:00 – 09:00 – 3. A, 5. A – zajišťují pí uč. Kalinová a pí uč. Siváková,

09:00 – 10:00 – 3. B, 5. B – zajišťují pí uč. Rychlá a pí uč. Kratochvílová,

10:00 – 11:00 – 3. C, 5. C – zajišťují pí uč. Špaleta a pí uč. Odehnalová,

11:00 – 12:00 – 3.  D, 5. D – zajišťují pí uč. Klufová a pí uč. Bretová.

 


pátek 25. září 2020

 • Škola v přírodě – 2. E, 3. F, 3. G, 4. E, 5. H, 6. B, zajišťují pí uč. Štěpánková, pí uč. Dvorská, pí uč. Mráčková, pí uč. Novotná Z., pí uč. Srpová a p. uč. Maxant - návrat.
 • Projekt – Vítání podzimu – 3. A, 3. B, 3. C, 3. D, zajišťují pí uč. Kalinová, pí uč. Rychlá, pí uč. Špaleta a pí uč. Klufová.

pondělí 28. září 2020

 • Státní svátek – Den české státnosti.

úterý 29.září 2020

 • Plavání – Sportovní centrum Řepy:

10:00 – 11:00 – 3. F, 5. G – zajišťují pí uč. Dvorská a pí uč. Kmínková,

11:00 – 12:00 – 3. G, 5. H – zajišťují pí uč. Mráčková a pí uč. Srpová.

 • Mirakulum Milovice – projektový den mimo školu v rámci projektu DOMINO II – 6. A, 6. C, 6. D, 6. E, odjezd 8:00, zajišťují pí uč. Drahošová, pí uč. Krauseová, pí uč. Mališová, pí uč. Skácelová, pí zást. Panošová.

středa 30. září 2020

 • Projektový den –  Vítání podzimu -  3. F, zajišťuje  pí uč. Dvorská.
 • Projektový den – Den přátelství – 0. A, zajišťuje pí uč. Vyjídáková.
 • Mirakulum Milovice– projektový den mimo školu v rámci projektu DOMINO II – 3. E, 4. F, 5. G, 6. F, 6. GF, odjezd 8:00, zajišťují pí uč. Štěpanovská, pí uč. Kropáčová, pí uč. Kmínková, pí uč. Otoupalová, pí uč. Veselá Terza, pí zást. Krejčová.

   


čtvrtek 1. října 2020

 • Výlet – Jizerské hory – 3. D, 4. B, odjezd, zajišťují pí uč. Klufová a pí uč. Veselá Z. .
 • Mirakulum Milovice – projektový den mimo školu v rámci projektu DOMINO II – 3. A, 3. B, 4. A, 4. C, 4. D, odjezd 8:00, zajišťují pí uč. Kalinová, pí uč. Rychlá, pí uč. Bajerová, pí uč. Veselková Alice, pí uč. Straková.
 • Plavání – Sportovní centrum Řepy:

08:00 – 09:00 –5. A, 5. E – zajišťují pí uč. Dusilová, p. uč. Mevald.

09:00 – 10:00 – 4. F, 5. B – zajišťují pí uč. Kropáčová a pí uč. Kratochvílová,

 • 10:00 – 11:00 – 3. C, 5. D– zajišťují pí uč. Špaleta a pí uč. Bretová.
 • 11:00 – 12:00 – 3.  F, 5. C – zajišťují pí uč. Dvorská a pí uč. Odehnalová.
 • Školní hřiště Socháňova – 8:50 a 11:45 – Japonská škola, měření fyzičky.

pátek 2. října 2020

 • Výlet – Jizerské hory – 3. D, 4. B, návrat, zajišťují pí uč. Klufová a pí uč. Veselá Z. .
 • Mirakulum Milovice – projektový den mimo školu v rámci projektu DOMINO II – 5. A, 5. B, 5. C, 5. D, 5. E, odjezd 8:00, zajišťují pí uč. Dusilová, pí uč. Kratochvílová, pí uč. Odehnalová, pí uč. Bretová, p. uč. Mevald, pí zást. Panošová.

pondělí 5. října 2020

 • Škola v přírodě – 7. C, 8. B - odjezd, zajišťují pí uč. Němcová a pí uč. Mrázová. Návrat – 9. 10. 2020.
 • Plavání – Sportovní centrum Řepy:

08:00 – 09:00 – 4. A, 4. B – zajišťují pí uč. Bajerová a pí uč. Veselá,

09:00 – 10:00 – 4. C, 4. E – zajišťují pí uč. Veselková A. a pí uč. Novotná Z..

10:00 – 11:00 – 3. B, 4. D– zajišťují pí uč. Rychlá a pí uč Straková,

11:00 – 12:00 –  3. A, 5. H– zajišťují pí uč. Kalinová a pí uč. Srpová.


úterý 6. října 2020

 • Škola v přírodě – 7. C, 8. B, zajišťují pí uč. Němcová a pí uč. Mrázová.
 • Plavání – Sportovní centrum Řepy:

10:00 – 11:00 – 3. F, 5. G – zajišťují pí uč. Dvorská a pí uč. Kmínková,

11:00 – 12:00 – 3. E, 3. G – zajišťují pí uč. Štěpanovská a pí uč. Mráčková.


středa 7. října 2020

 • Škola v přírodě – 7. C, 8. B, zajišťují pí uč. Němcová a pí uč. Mrázová.

čtvrtek 8. října 2020

 • Škola v přírodě – 7. C, 8. B, zajišťují pí uč. Němcová a pí uč. Mrázová.
 • Plavání – Sportovní centrum Řepy:

08:00 – 09:00 – 3. A, 5. A – zajišťují pí uč. Kalinová a pí uč. Siváková,

09:00 – 10:00 – 3. B, 5. B – zajišťují pí uč. Rychlá a pí uč. Kratochvílová,

 • 10:00 – 11:00 – 3. C, 5. D – zajišťují pí uč. Špaleta a pí uč. Bretová.
 • 11:00 – 12:00 – 3.  D, 5. C – zajišťují pí uč. Klufová a pí uč. Odehnalová.

pátek 9. října 2020

 • Škola v přírodě - 7. C, 8. B - návrat, zajišťují pí. uč. Němcová a pí. uč. Mrázová

pondělí 12. října 2020

 
 • Třídní schůzky 2. B se konají od 16, 30 hod. v atriu školy

Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
Základní škola genpor. Františka Peřiny

Created by © 2011-2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy