logotyp
Login

Informace pro budoucí prvňáčky

ZMĚNY z důvodu uzavření školy

Vážení rodiče,

z důvodu uzavření školy - Mimořádné opatření Č.j. MZDR 10676/2020-1/MIN/KAN jsou zrušeny všechny akce pro budoucí prvňáčky ve dnech: 16. 3. 2020, 23. 3. 2020 a 30. 3. 2020 na obou pracovištích.

Zápis do 1. tříd  se přesouvá na dny 29. 04. – 30.04. 2020  od 14 – 17 hodin na pracovišti v Socháňově ulici i v Laudově ulici.

Zápis je pro:

 • děti narozené od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014,
 • děti, kterým byl udělen odklad povinné školní docházky v naší škole


K zápisu si přineste:

 • rodný list dítěte,
 • občanský průkaz rodičů s adresou trvalého pobytu,
 • pokud má dítě jinou adresu trvalého pobytu než rodiče, je třeba přinést potvrzení o trvalém pobytu dítěte.

Část zápisu pro zákonné zástupce dítěte:

 • vyplnění Žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání
 • vyplnění Dotazníku

Část zápisu pro dítě:

 • dítě plní úkoly pod vedením zkušeného pedagoga, který po skončení pohovoří se zákonnými zástupci.

Doporučujeme, abyste si na celý zápis vyhradili 40 - 60 minut. Děkujeme.

Kurz pro předškoláky, pouze pro děti zapsané na naší škole, bude každé pondělí v době od 27.4.2020 do  15.6.2020.


Základní škola

genpor. Františka Peřiny,

Praha  6 – Řepy, Socháňova 19 / 1139

Socháňova  19 / 1139, 163 00 Praha - Řepy , e.-mail: zssoch@volny.cz

logo 

      Vážení rodiče,

informativní schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků spojená s prohlídkou školy se bude konat:

 

1. v  budově v Socháňově ulici – 3. února  2020 od 17:00 hodin ve společenské místnosti.

2. v budově v Laudově  ulici –   4. února  2020 od 17:00 hodin ve společenské místnosti.

Na společné schůzce budete informováni o našem Školním vzdělávacím programu DOMINO, odpovíme  na Vaše dotazy.

Děti můžete vzít s sebou a společně Vás zveme na prohlídku školy.

Dále se dozvíte se o připravovaných akcích v březnu a dubnu  2020, které připravujeme pro budoucí prvňáčky. Tyto akce se budou konat ve dnech: 2. 3 2020, 9. 3. 2020, 16. 3. 2020, 23. 3. 2020 a 30. 3. 2020, vždy od 16 hodin do 17 hodin na obou pracovištích.

Zápis do 1. tříd se bude konat ve dnech 01.04. – 02.04. 2020  od 14 – 17 hodin na pracovišti v Socháňově ulici i v Laudově ulici.

Zápis je pro:

 • děti narozené od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014,
 • děti, kterým byl udělen odklad povinné školní docházky v naší škole


K zápisu si přineste:

 • rodný list dítěte,
 • občanský průkaz rodičů s adresou trvalého pobytu,
 • pokud má dítě jinou adresu trvalého pobytu než rodiče, je třeba přinést potvrzení o trvalém pobytu dítěte.

Část zápisu pro zákonné zástupce dítěte:

 • vyplnění Žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání
 • vyplnění Dotazníku

Část zápisu pro dítě:

 • dítě plní úkoly pod vedením zkušeného pedagoga, který po skončení pohovoří se zákonnými zástupci.

Doporučujeme, abyste si na celý zápis vyhradili 40 - 60 minut. Děkujeme.

Kurz pro předškoláky, pouze pro děti zapsané na naší škole, bude každé pondělí v době od 27.4.2020 do  15.6.2020.

 


Zápis

                                      Kritéria  ZŠ genpor. Františka Peřiny,
                                       Praha 6 – Řepy, Socháňova 19 / 1139
 

 pro přijímání dětí do tříd 1. ročníku pro školní rok 2020 / 2021

 

       V souladu s § 164 odst. 1, písm. a) a v souladu s § 165 odst. 1, písm. a) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, stanovila ředitelka Základní školy genpor. Františka Peřiny, Praha 6 – Řepy, Socháňova 19 / 1139  s ohledem na stanovenou celkovou kapacitu školy, že ve školním roce 2020/2021 budou otevřeny tři třídy 1. ročníku v budově v Laudově ulici a čtyři třídy 1. ročníku v budově v Socháňově ulici.
  Kapacita tříd prvního ročníku pro přijímání dětí byla stanovena do počtu 84 míst v budově v Laudově ulici a 112 míst v budově v Socháňově ulici (tzn. v průměru 28 žáků na jednu třídu).
     Dle § 36 školského zákona se povinná školní docházka vztahuje na státní občany České republiky a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů. Dále se povinná školní docházka vztahuje na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.

     Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce.

     Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

Žák plní povinnou školní docházku v základní škole zřízené obcí nebo svazkem obcí se sídlem ve školském obvodu (§ 178 odst. 2), v němž má žák místo trvalého pobytu, v případě cizince místo pobytu žáka (dále jen „spádová škola“), pokud zákonný zástupce nezvolí pro žáka jinou než spádovou školu.

  V případech, kdy počet přijatých žádostí podaných zákonnými zástupci dětí překročí stanovenou kapacitu pro první ročník základní školy, bude ředitelka školy  postupovat dle těchto kritérií

 (v daném pořadí):     

 1. Do ZŠ se přednostně přijímají děti  s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v příslušném školském obvodu základní školy (§ 36 odst. 7  zákona č. 561/2004 Sb).Spádové obvody upravuje závazná vyhláška hl. města Prahy o školských obvodech základních škol.

2. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v dané městské části, jehož sourozenec se v základní škole již vzdělává.

3. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v dané městské části.

4. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v jiné městské části, jehož sourozenec se v základní škole již vzdělává (v době zápisu v 1. - 8. ročníku)

5. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v jiné městské části.

6. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, mimo hlavní město Praha.

 

Poznámka:  U cizinců se za trvalý pobyt považuje též vízum s délkou pobytu nad 90 dnů nebo povolení k dlouhodobému pobytu.

      V případě, že v jednom z kritérií vyjma zákonného kritéria č. 1 nebude možné přijmout všechny uchazeče splňující dané kritérium, protože by došlo k překročení kapacity stanovené ředitelkou školy, bude provedeno losování. K losování dojde mezi všemi uchazeči, kteří konkrétní kritérium splňují.  Losovat se budou registrační čísla, která byla dětem přidělena při zápisu do základní školy. Losování proběhne za účasti ředitelky  školy, člena školské rady a zástupce zřizovatele. O výsledku losování bude proveden zápis. Losování bude veřejné.  

      Přijímací řízení se dále řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a vyhláškou č. 48/2005 Sb. o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky.

 
                                                                        Mgr. Jarmila  Pavlišová

                                                                               ředitelka školy 

 

 


Kurz pro předškoláky - přihláška rok 2020

Kurz pro předškoláky - přihláška rok 2020Kurz pro předškoláky - přihláška rok 2020

      Vážení rodiče,

akce pro předškoláky  se budou konat vždy od 16:00 - 17:00 na pracovišti v Socháňově ulici i na pracovišti v Laudově ulici:

02. 03. 2020 - Dramatická výchova - dílnička zaměřená
                      na dramatickou výchovu.
                      S sebou: přezutí.   

09. 03. 2020 - Výtvarná dílnička - dílnička zaměřená
                      na výtvarnou výchovu.
                      S sebou: přezutí.   

16. 03. 2020 - Pohybové hry - dílnička zaměřená
                      na tělesnou výchovu.
                      S sebou: cvičky, oblečení do tělocvičny.   


23. 03. 2020 - Hrátky s angličtinou - dílnička zaměřená
                      na anglický jazyk.
                      S sebou: přezutí.    

30. 03. 2020 - Kreativní dílnička - dílnička zaměřená
                      na praktické činnosti.
                      S sebou: přezutí.   

 

Kurz pro předškoláky, pouze pro děti zapsané na naší škole, bude vždy v pondělí v době od 27.4.2020 do 15.6.2020.

 

                              Těšíme se na Vás i Vaše děti.

                                   Za pedagogy  ZŠ genpor. Františka Peřiny

                                          Jarmila Pavlišová, ředitelka školy 


Informace pro rodiče budoucích prvňáčků

Vážení rodiče,

vzhledem k účinnosti zákona(GDPR) nemůžeme dát na naše webové stránky seznamy prvňáčků.
Pro Vaši informaci sděluji alespoň následující.
Na pracovišti v Socháňově ulici budou třídy 1. A - 1. D, v Laudově ulici 1. E - 1. G. Přípravná třída je na pracovišti v Laudově ulici. Žáci, kteří byli přijati do přípravné třídy budou ve školním roce 2018 - 2019 navštěvovat třídu 0. A.
V současné době máme rozděleny žáky do tříd. V případě Vašeho zájmu, prosím, zavolejte do školy na číslo: 235317251 v době od 8:00 do 12:00, a naši pracovníci vám sdělí, do jaké třídy je vaše dítě zařazeno. Přidělení učitelů bude vyvěšeno na web  od 2. - 4. 7. 2018.
Děkuji za pochopení.
                           Jarmila Pavlišová
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
Základní škola genpor. Františka Peřiny

Created by © 2011-2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy