Aktuálně

Konec školního roku 2016 / 2017

Vážení rodiče,
v pátek 30. 6. 2017 jsme  slavnostně ukončili školní rok 2016/2017.

Vysvědčení, které si žáci ještě nevyzvedli, si mohou vyzvednout od 3. července 2017 v kanceláři školy na pracovišti v Socháňově ulici vždy od 8:00 do 13:00.

Všem žákům, učitelům i správním zaměstnancům přejeme klidné prázdniny. Vám rodičům děkujeme za spolupráci a přejeme krásné prožití vašich dovolených. Užijte si spoustu sluníčka a zábavy.

V pondělí 4. září 2017 se s těšíme na nový školní rok 2017/2018.

Informace pro rodiče žáků - požadavky na pomůcky

1. ročník1. ročník

2. ročník2. ročník

3. ročník3. ročník

4. ročník4. ročník

5. ročník5. ročník

Informace pro žáky 6. tříd - požadavky na pomůcky na II. stupni

6. A6. A

6. B6. B

6. C6. C

6. D6. D

6. E - pracoviště Laudova6. E - pracoviště Laudova

Školní rok 2017 / 2018 bude zahájen 4. září 2017

Pracoviště Socháňova

Prvňáčci si s sebou vezmou školní tašku a shromáždí se svými rodiči :

1. A, 1. B , 1. C a 1. D  v 8:50 před školou, odkud je třídní učitelky odvedou do společenské místnosti na slavnostní zahájení školní docházky. Po skončení akce ve společenské místnosti odvedou třídní učitelky děti i doprovod do svých tříd, kde bude pokračovat tento slavnostní den.

Děti 2. – 9. ročníku si s sebou vezmou psací potřeby. V 7:50 až 8:00 se shromáždí ve svých třídách.

Děti odejdou do svých tříd bez přezouvání.

Děti 6. A, 6. B, 6. C a 6. D  se shromáždí u svých šaten.

Zahájení nového školního roku bude ukončeno v 8:45.

Školní jídelna bude otevřena od 5. září 2017.

Školní družina bude pro děti otevřena od 6:30 do 17 hodin.

4. září od 17 hodin proběhnou třídní schůzky ve třídách:

1. A, 1. B, 1. C, 1. D, 6. A, 6. B, 6. C, 6. D.

Seznamy 1. tříd a 6. tříd najdete v sekci Aktuálně.
Přidělené třídnictví najdete v sekci  pracoviště Socháňova.

Pracoviště Laudova

Prvňáčci i přípravná třída si s sebou vezmou školní tašku a shromáždí se svými rodiči v 7:50 před školou, odkud je třídní učitelky odvedou do společenské místnosti na slavnostní zahájení školní docházky. Po skončení akce ve společenské místnosti odvedou třídní učitelky děti i doprovod do svých tříd, kde bude pokračovat tento slavnostní den.

 Děti 2. – 6. ročníku si s sebou vezmou psací potřeby. V 7:50 až 8:00 se shromáždí ve svých třídách.

Děti odejdou do svých tříd bez přezouvání.

Zahájení nového školního roku bude ukončeno v 8:45.

Školní jídelna bude otevřena od  5. září 2017.

Školní družina bude pro děti otevřena od 6:30 do 17 hodin.

1. září od 17 hodin proběhnou třídní schůzky ve třídách:

0. A, 1. E, 1. F, 1. G, 2. H.

Seznamy 1. tříd a 6. tříd najdete v sekci Aktuálně.
Přidělené třídnictví najdete v sekci  pracoviště  Laudova.


Informace pro žáky I. i II. stupně - školní rok 2017 - 2018

     Slavnostní zahájení školního roku se koná ve čtvrtek  4. září 2017 v 8 hodin a výuka  tento den bude trvat cca 1 hodinu. 

 Od 5. září 2017 se vyučuje podle pravidelného rozvrhu. Vyučování  začíná v 8:00, školní budova se otevírá v 7:40.

V pátek  5. září 2017 dostanou noví žáci učebnice, dále  všichni žáci dostanou pokyny k nákupu sešitů.

Ve 4. a 5. ročníku budou mít žáci odpolední vyučování v úterý, konec 14:30 hod.  II. stupeň má odpolední vyučování také v úterý, konec vyučování je v 15:25. Konkrétní podobu rozvrhu pro příští rok dostanou žáci  5.září 2017.
Při klasifikaci používáme známky. Žáci budou mít papírovou žákovskou knížku, kde jsou uloženy základní informace o škole, kontakty, výňatek školního řádu, identifikační čísla pro platby a slouží k předávání dalších informací, např. pro omlouvání žáků, potvrzení plateb, atp.
     Běžnou nepřítomnost, např. nemoc omlouvají rodiče osobně, telefonicky, elektronicky a poté písemně zápisem do  žákovské knížky v souladu se zákonem. V případě delší plánované nepřítomnosti (společná dovolená, hory...) trvající déle než tři dny, podávají rodiče písemnou žádost prostřednictvím třídních učitelů ředitelce  školy.
     Informace o prospěchu a chování  dětí mohou rodiče získat prostřednictvím  žákovské knížky, osobně při konzultaci s vyučujícími a pravidelně 3 - 4x ročně při pravidelných třídních schůzkách. Jejich plán pro aktuální školní rok, termíny prázdnin a další důležité informace naleznete na našich stránkách  www.zs-perina.cz – kalendářní plán.

Pokud budete mít zájem o obědy, které se vaří ve školní jídelně,  základní informace najdete na  stránkách a jídelníček též.

Informace ke školní družině i klubu podá pí vych. Kotková – objekt Socháňova  a  Koderová – objekt Laudova.


Školní družina ve školním roce 2017 / 2018

Vážení rodiče,

o přijetí  žáka k zájmovému vzdělávání ve školní družině rozhoduje ředitelka školy na základě žádosti zákonného zástupce, (zápisní lístek), který si můžete vyzvednout u vedoucích školní družiny (pí Kotková - pracoviště Socháňova a pí Koderová - pracoviště Laudova) od 4. září 2017 a odevzdáte nejpozději do 8. září. 2017. Přijímáni jsou žáci 1. stupně vždy na jeden školní rok. V případě naplnění maximální kapacity družiny jsou žáci přijímání dle následujících kritérií:
 1. žáci, z nižších ročníků
 2. mladší žáci dle data narození

Ve výjimečných případech má ředitelka školy právo posoudit přijetí žáka individuálně.

V případě, že nebude Vaše dítě přijato do školní družiny a má odpolední vyučování, škola nad Vaším dítětem na základě Vaší žádosti zajistí dozor o polední přestávce.
Děti, které nebudou přijaty do školní družiny, se mohou hlásit do školní klubu na kroužky.

Vzhledem k vysokému počtu žáků na 1. stupni  je pravděpodobné, že žáci 5. ročníků nebudou moci být přijati do školní družiny. Rozhodnutí však bude učiněno až po obdržení všech přihlášek.

Děkuji za pochopení.

                                                                                                 Jarmila Pavlišová


KRITÉRIA Základní školy genpor. Františka Peřiny, Praha – Řepy, Socháňova 1139 k přijímání dětí do přípravné třídy

   

      Ve školním2017/2018 bude naše škola otvírat  přípravnou třídu na detašovaném pracovišti v Laudově ulici č. 10 / 1024.

      Přípravné třídy základní školy se zřizují pro děti s odkladem povinné školní docházky v posledním roce před zahájením povinné školní docházky. Děti jsou do přípravné třídy přijímány na základě žádosti rodičů, která je podložena doporučením školského poradenského zařízení.

Podmínky pro přijetí do přípravné třídy stanovuje § 47 zákona 561/2004 Sb. (Školský zákon) v platném znění. O zařazování žáků do přípravné třídy základní školy rozhoduje ředitel školy na žádost zákonného zástupce dítěte a na základě písemného doporučení školského poradenského zařízení.

Cílem přípravné třídy je připravit děti k bezproblémovému začlenění do výchovně-vzdělávacího procesu v první třídě a předcházet případným neúspěšným začátkům. Mezi další cíle patří odhalení předností, nadání a talentu u dětí, jejich rozvoj a podpora ve spolupráci s rodiči při školních i mimoškolních aktivitách. Náš Vzdělávací program DOMINO je právě upraven tak, aby umožnil dětem snadnější začlenění do vyučovacího procesu v 1. třídě.

Minimální počet žáků v přípravné třídě je 7, maximální 15. Pokud se přihlásí měně než 7 dětí, přípravná třída nebude otevřena. Maximální počet žáků přijímaných       do přípravných tříd základní školy stanoví ředitel základní školy podle ustanovení § 165 odst. 1 písm. a) Školského zákona v platném znění.

O zařazování žáků do přípravné třídy základní školy rozhoduje ředitelka školy na žádost zákonného zástupce a na základě písemného doporučení školského poradenského zařízení.  Do této třídy jsou přijímány děti s odloženou školní docházkou, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj. Výuka je zaměřena na kompenzaci nedostatků tak, aby dítě přicházelo do první třídy připravené a předešlo se tak případným neúspěšným začátkům ve školní docházce, což by mohlo ohrozit průběh dalšího vzdělávání a tím i perspektivy v dalším životě dítěte.

Ředitelka Základní školy genpor. Františka Peřiny stanovuje následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dětí do přípravné třídy v případech, kdy počet přijatých žádostí, podaných zákonnými zástupci dětí, překročí stanovenou kapacitu počtu žáků v přípravné třídě základní školy.

Do přípravné třídy se přijímají:

1.  Děti s odloženou školní docházkou, u kterých je předpoklad, že zařazením do přípravné třídy se vyrovná jejich vývoj. Odklad školní docházky musí být
     žákům 
 udělen na ZŠ genpor. Františka Peřiny, a  kterým bylo doporučeno PPP přijetí do   přípravné třídy.
2. Děti s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu základní školy, viz spádové oblasti školy, a kterým bylo   
     doporučeno  
PPP přijetí do  přípravné třídy.
3.  Děti, kterým bylo doporučeno PPP přijetí do přípravné třídy a bydlí na území hlavního města Prahy.
4. Děti, kterým bylo doporučeno PPP přijetí do přípravné třídy.

V případě většího počtu zájemců je rozhodující doporučení ředitelky mateřské školy z MČ Praha 17.

Přihlášky musíte odevzdat nejpozději do 31. května 2017.

 

 

                                                                                              Mgr. Jarmila  Pavlišová
                                                                                                         ředitelka školy

 

Odpovědi na dotazy rodičů:

 

Počítá se přípravná třída do povinné školní docházky?

Ne, nepočítá.

Jaké jsou výhody zařazení mého dítěte do přípravné třídy?

Menší počet žáků ve třídě – maximálně 15 – 17 žáků. Kontakt dítěte se školou, individuální péče paní učitelky.

Jaké děti se do přípravné třídy zařazují?

Do přípravné třídy se zařazují děti, kterým přípravnou třídu doporučil psycholog z PPP a  s odkladem školní docházky. Hlavním smyslem je připravit dítě, které má sociální nebo jazykové znevýhodnění,  má sníženou koncentraci pozornosti, grafomotorické obtíže, vadu řeči, sníženou koordinaci pohybu, na bezproblémový vstup do první třídy.

Je dítě  v přípravné třídě klasifikováno?

Ne. V pololetí a na konci školního roku získává  stručné slovní hodnocení, ze kterého je zřejmé, s jakým výsledkem přípravnou třídu absolvovalo.

Jaké činnosti děti dělají v   přípravné třídě?

Činnost v přípravné třídě se mimo jiné zaměřuje na systematickou přípravu dětí na zahájení vzdělávání v základní škole, přičemž cílem je vybavit děti odpovídajícími dovednostmi a návyky; rozvíjeny budou řečové dovednosti, sociální a komunikační dovednosti, hrubá i jemná motorika, návyky sebeobsluhy a hygieny, časová a prostorová orientace, hudební a výtvarný projev, koncentrace pozornosti a další.

Jak máme postupovat v případě, že chceme dítě přihlásit do přípravné třídy?

Dne 10. dubna 2017 od 16:30 na pracovišti v Laudově ulici  bude probíhat informativní třídní schůzka, kde se rodiče dozví odpovědi na další dotazy. Dále vyplníte přihlášku dítěte, kterou obdržíte u zápisu nebo ji stáhnete na webových stránkách školy nebo ji obdržíte u ZŘ Panošové. Další podmínkou je doporučující zpráva školského poradenského zařízení (PPP Praha 6 - tel. 220 612 131).

V jakém termínu musím zažádat o zařazení do přípravné třídy?

O zařazení do přípravné třídy je třeba žádat do konce května 2017.

Jak dlouho bude moje dítě do přípravné třídy docházet?

Dítě dochází do přípravné třídy jeden školní rok.

Jak dlouhá je dopolední výuka?

Výuka začíná v 8:00 a končí v 11:45.

Musím si dítě po skončení dopolední výuky vyzvedávat?

Nemusíte. V případě zájmu může dítě docházet do školní družiny, případně na obědy do školní jídelny. K dispozici je Vašim dětem také ranní družina (od 6.30 hodin).

Jaké jsou platby ve škole?

Docházka do přípravné třídy je bezplatná. Rodiče pravidelně hradí pouze stravné ve školní jídelně - pokud dítě chodí na obědy; dále poplatek za školní družinu v případě, že školní družinu navštěvuje.

 

 

 

  • Děti s odloženou školní docházkou, u kterých je předpoklad, že zařazením

do přípravné třídy se vyrovná jejich vývoj. Odklad školní docházky musí být žákům

   udělen na ZŠ genpor. Františka Peřiny, a  kterým bylo doporučeno PPP přijetí do 

   přípravné třídy.

  • Děti s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu základní školy, viz

   spádové oblasti školy.

  • Děti, kterým bylo doporučeno PPP přijetí do přípravné třídy a bydlí na území hlavního města Prahy.
  • Děti, kterým bylo doporučeno PPP přijetí do přípravné třídy

Zápis ve dnech 5. - 6. dubna 2017

Vážení rodiče,
v případě, že jste si ještě nevyzvedli Rozhodnutí o přijetí Vašeho dítěte, tak si jej můžete vyzvednout v kanceláři školy na pracovišti v Socháňově ulici v době od 7:30 do 16:00, nebo po domluvě na tel. čísle 235317251.
Prosím, aby se dostavili i rodiče žáků, kteří žádají o odklad povinné školní docházky a ještě si rozhodnutí nevyzvedli.
Vezměte, prosím, s sebou registrační číslo dítěte nebo občanský průkaz.
Děkuji.
                  Jarmila Pavlišová, ředitelka školy

Škola udržitelného rozvoje 1. stupně

Škola udržitelného rozvoje 1. stupně

24. února 2017 byl naší ZŠ genpor. Františka Peřiny propůjčen na léta 2017 – 2019

titul „ŠKOLA UDRŽITELNÉHO ROZVOJE 1. STUPNĚ.“

Tento titul propůjčuje Klub ekologické výchovy na základě dosavadních aktivit v rámci ekologické výchovy a vzdělávání.


Informace pro rodiče - oddělení paní vychovatelky Žandové

Vážení rodiče,
vzhledem k dlouhodobé nemoci paní vychovatelky Jany Žandové bude oddělení po dobu její nepřítomnosti vést paní učitelka Zdeňka Dusilová. Oddělení paní učitelky Dusilové bude po tuto dobu rozděleno.
Děkuji za pochopení.

Mgr. Jarmila Pavlišová, ředitelka školy

Provoz školní družiny

Od 6:30 - 17:00.
Informace ke školní družině i klubu podá pí vych. Kotková – objekt Socháňova  a Koderová – objekt Laudova.

 


Upozornění pro rodiče

Aktivity organizací, které si pronajímají tělocvičnu, školní hřiště, společenskou místnost a další prostory školy po vyučování, nejsou organizovány školou. Je tedy na zvážení rodičů, zda své děti na tyto aktivity přihlásí.
Mgr. Jarmila Pavlišová

Označování alergenů ve školní jídelně

OZNAČOVÁNÍ ALERGENŮ S PLATNOSTÍ OD 13. PROSINCE 2014

Označení nebalených potravin = zhotovených pokrmů ve školní jídelně.

     Tato povinnost se týká všech výrobců potravin, všech článků veřejného  stravování - například  restaurací, jídelen, sociálních ústavů, nemocnic, prodejen, pekáren apod.

     Dne 13. prosince 2014 bude povinnost při nákupu potravinářských výrobků nebo jídel ve veřejném stravování vyznačit u výrobku stanovený alergen, který obsahuje.
     Školním jídelnám se v tomto ohledu nechává prostor při aplikaci tohoto ustanovení, zejména s ohledem na charakter a druh konkrétního školského zařízení, kterého se označení přítomnosti alergenní složky týká.
Zákonné ustanovení určuje vedoucím a ředitelům jídelen „jasně a zřetelně označit" (toto není blíže specifikováno). Obecně lze odvodit, že se jedná o takové značení, které bude strávníka dostatečně jasným způsobem informovat o tom, že je alergenní složka v potravině přítomna, nebo že některá složka pochází z alergenu uvedeném ve zmíněném seznamu legislativně značených alergenů.
     Školní jídelna je povinna označit vyrobený pokrm alergenní složkou, ale nebude brán v žádném případě zřetel na jednotlivé přecitlivělosti strávníků. Tuto přecitlivělost si musí každý strávník nebo zástupce strávníka sám uhlídat. Není možné se věnovat při výrobě jídel strávníkům s potravinovou alergií jednotlivě, takže případným žádostem nebude vyhověno. Školní jídelna má funkci pouze informační tak, jako každý výrobce potravin a pokrmů.
     Označení přítomnosti alergenu bude vyznačeno na jídelním lístku číslem označující alergen. V blízkosti jídelního lístku bude vyvěšen seznam legislativně stanovených alergenů s označením čísla, které je přeneseno na jídelní lístek. Přítomnost alergenu bude přenesena z receptur a ingrediencí, které se používají ve školní jídelně při výrobě jednotlivých pokrmů.
    Rodiče strávníků a strávníci budou informováni s předstihem na webových stránkách,  dále na vývěskách školní jídelny, přímo v kanceláři ŠJ a hlavně pak v jídelnách. Nelze se při vaření obědů v počtu cca 950 strávníků věnovat jednotlivcům se svojí přecitlivělostí na některý z alergenů. Školní jídelna zajišťuje stravování žáků  podle jednotlivých věkových kategorií a výživových požadavků. Nelze spojovat dietní stravování s přecitlivělostí na některý alergen.
Označování alergenů je legislativně stanoveno od 13. prosince 2014 v souladu s potravinovým právem.

Odvolání na legislativu:

 • EU = 2000/13 do 13.12.2014 a pak nahradit = 1169/2011 EU článek 21
 • ČR = Vyhláška 113/2005 Sb., O způsobu označování potravin a tabákových výrobků, § 8, odst. 10

     Předpisy stanovují specifické požadavky na označování alergenních složek, u kterých je vědecky dokázáno, že vyvolávají u spotřebitelů alergii nebo nesnášenlivost představující nebezpečí pro zdraví. Je tedy požadováno, aby veškeré složky byly zřetelně označeny názvem příslušné alergenní složky, pokud není přímo v názvu potraviny nebo jídla.

     Označování pokrmů spadá do gesce Ministerstva zdravotnictví.

Vyjádření ministerstva zemědělství:

Poskytování informací o alergenech v případě nebalených potravin, tj. i pokrmů stanovuje čl. 44 odst. 1 a) nařízení 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům. Nařízení nabývá účinnosti 13. prosince 2014. Komentář ke zmíněnému ustanovení naleznete v bodech 2.5.1 až 2.5.3 dokumentu otázek a odpovědí k nařízení 1169 na této stránce:

 http://ec.europa.eu/food/food/labellingnutrition/foodlabelling/proposed_legislation_en.htm

     Jídelní lístek je jako vždy vyvěšen  přímo v jídelnách, dále pak na vývěskách školní jídelny a  na webových stránkách školy.

Ten, kdo netrpí alergií na žádné potraviny, se tímto značením nemusí zabývat.

Voda alergenní není.

Seznam číselného označení alergenů je vyvěšen níže.

V případě dotazů a informací volejte na tel.číslo 235314420.

V  Praze dne  1. prosince 2014

                                                    Mgr. Jarmila  Pavlišová, ředitelka školySeznam potravinových alergenů, které podléhají legislativnímu označování dle směrnice 1169/11 EU

1) Obiloviny obsahující lepek,nejedná se o celiakii, výrobky z nich.
2) Korýši a výrobky z nich - patří mezi potraviny ohrožující život.
3) Vejce a výrobky z nich - patří mezi potraviny ohrožující život.
4) Ryby a výrobky z nich.
5) Podzemnice olejná (arašídy) a výrobky z nich - patří mezi potraviny ohrožující život.
6) Sójové boby (sója) a výrobky z nich.
7) Mléko a výrobky z něj - patří mezi potraviny ohrožující život.
8) Skořápkové plody a výrobky z nich – jedná se o všechny druhy ořechů.
9) Celer a výrobky z něj.
10) Hořčice a výrobky z ní.
11) Sezamová semena (sezam) a výrobky z nich.
12) Oxid siřičitý a siřičitany v koncentracích vyšších než 10 mg, ml/kg, l, vyjádřeno SO2.
13) Vlčí bob (LUPINA) a výrobky z něj.
14) Měkkýši a výrobky z nich.

 Průměrná váha porce

Muzikál Taceo

Podívejte se na naši upoutávku:  http://youtu.be/I74byopWkQI  
Děkuji všem za přípravu muzikálu.

                        Mgr. Jarmila Pavlišová, ředitelka školy

Sbíráme víčka pro naši spolužačku Natálku!

KNIHOVNA v budově Laudova je otevřena každý čtvrtek od 13:00 do 14:30


Login
LOGIN
Základní škola genpor. Františka Peřiny

Created by © 2011 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy