Aktuálně

 

Podpora logopedické prevence - grant MŠMT

Zapojení naší školy do projektu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

INFORMACE O PROJEKTU

Rozvojový program Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2016

Název našeho projektu je DOMINO - hrajeme si se slovy.
Získaná finanční částka: 15 000 Kč.

Projekt se věnuje logopedické prevenci a reedukační péči poskytované dětem v přípravné třídě.  Domino evokuje představu společenské hry, hry s obrázky, písmenky a se slovy. Spojuje jednotlivosti v celek stejně jako náš logopedický projekt. Rozvíjí komunikační dovednosti a slovní zásobu formou hry. Při jednotlivých činnostech se zaměříme hlavně na logopedickou prevenci. Domino také  rozvíjí fantazii, učí spolupráci, nenásilnou formou probouzí zvídavost i logiku. Konečným výstupem je pak uzavřená soustava, například komunikačních dovedností přiměřených schopnostem dítěte.

 Cílem projektu je:

  • zvyšování kvality předškolního vzdělávání
  • logopedická prevence a rozvoj komunikačních a řečových dovedností dětí
  • vzájemná spolupráce škola – rodina
  • zvýšení odborné kompetence pedagoga absolvováním akreditovaného kurzu Logopedický asistent 

 Vše bude probíhat formou hry, která je pro děti v tomto věku tak důležitá.

Zaměříme se také na spolupráci s rodiči při pravidelných setkáních.

Získané finanční prostředky budou použity zejména na:

vzdělávání pedagoga v  oblasti logopedické prevence

materiální vybavení metodickými, logopedickými a grafomotorickými pomůckami

na tvorbu a realizaci aktivit, spojených s rozvojem řeči u dětí předškolního věku

 


Logopedická prevence v přípravné třídě ZŠ genpor. F. Peřiny - zhodnocení projektu

       V tomto školním roce byl na naší škole otevřen nultý přípravný ročník pro žáky s odkladem školní docházky. Třídu 0.A  letos navštěvovalo 18 žáčků. U těchto dětí se mimo jiné snažíme snižovat a předcházet rizikovým faktorům vzniku narušené komunikační schopnosti. Škola obdržela finanční prostředky z rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR „Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2016“.

     Logopedická prevence v přípravné třídě je zaměřena na přirozené ovlivňování správného řečového vývoje dítěte, na poskytování správného mluvního vzoru a eliminaci negativních faktorů, které ovlivňují správný vývoj řeči.

      Pedagog v přípravné třídě má široké možnosti ovlivňovat celkový vývoj dítěte. Mezi tyto možnosti patří i logopedická prevence, která se zaměřuje na rozvíjení smyslového vnímání, aktivní a pasivní slovní zásoby a vyjadřovacích schopností, jemné a hrubé motoriky, obratnosti a koordinace mluvních orgánů, nácvik správného dýchání a hospodaření s dechem. Tyto činnosti jsou v přípravné třídě zařazovány během denního rozvrhu do tzv. jazykových chvilek, a to pro děti nejpřijatelnější formou – formou hry. Smyslem těchto činností je předcházení narušené komunikační činnosti v celé její šíři, ve všech jazykových rovinách (nejde tedy o pouhou výslovnost).

      V přípravném ročníku učí paní učitelka s vysokoškolským vzděláním, které absolvovala kurz logopedické prevence (logopedický asistent) a která se cíleně logopedické prevenci věnuje, a to pod metodickým vedením speciálního pedagoga - logopeda. Logoped provede přímo v přípravné třídě logopedickou depistáž, na základě níž doporučí, jak s dětmi v rámci logopedické prevence dále pracovat.

      Logopedická prevence v přípravné třídě v žádném případě nenahrazuje odbornou logopedickou péči u dětí, u kterých byla diagnostikována těžší logopedická vada. Rodičům těchto dětí je doporučena odborná péče v logopedické ambulanci.

Článek vyšel v Řepské 17, zpravodaji Prahy 17, ročník 22, číslo: červenec - srpen 2016 


Upozornění pro rodiče

Aktivity organizací, které si pronajímají tělocvičnu, školní hřiště, společenskou místnost a další prostory školy po vyučování, nejsou organizovány školou. Je tedy na zvážení rodičů, zda své děti na tyto aktivity přihlásí.
Mgr. Jarmila Pavlišová

Označování alergenů ve školní jídelně

OZNAČOVÁNÍ ALERGENŮ S PLATNOSTÍ OD 13. PROSINCE 2014

Označení nebalených potravin = zhotovených pokrmů ve školní jídelně.

     Tato povinnost se týká všech výrobců potravin, všech článků veřejného  stravování - například  restaurací, jídelen, sociálních ústavů, nemocnic, prodejen, pekáren apod.

     Dne 13. prosince 2014 bude povinnost při nákupu potravinářských výrobků nebo jídel ve veřejném stravování vyznačit u výrobku stanovený alergen, který obsahuje.
     Školním jídelnám se v tomto ohledu nechává prostor při aplikaci tohoto ustanovení, zejména s ohledem na charakter a druh konkrétního školského zařízení, kterého se označení přítomnosti alergenní složky týká.
Zákonné ustanovení určuje vedoucím a ředitelům jídelen „jasně a zřetelně označit" (toto není blíže specifikováno). Obecně lze odvodit, že se jedná o takové značení, které bude strávníka dostatečně jasným způsobem informovat o tom, že je alergenní složka v potravině přítomna, nebo že některá složka pochází z alergenu uvedeném ve zmíněném seznamu legislativně značených alergenů.
     Školní jídelna je povinna označit vyrobený pokrm alergenní složkou, ale nebude brán v žádném případě zřetel na jednotlivé přecitlivělosti strávníků. Tuto přecitlivělost si musí každý strávník nebo zástupce strávníka sám uhlídat. Není možné se věnovat při výrobě jídel strávníkům s potravinovou alergií jednotlivě, takže případným žádostem nebude vyhověno. Školní jídelna má funkci pouze informační tak, jako každý výrobce potravin a pokrmů.
     Označení přítomnosti alergenu bude vyznačeno na jídelním lístku číslem označující alergen. V blízkosti jídelního lístku bude vyvěšen seznam legislativně stanovených alergenů s označením čísla, které je přeneseno na jídelní lístek. Přítomnost alergenu bude přenesena z receptur a ingrediencí, které se používají ve školní jídelně při výrobě jednotlivých pokrmů.
    Rodiče strávníků a strávníci budou informováni s předstihem na webových stránkách,  dále na vývěskách školní jídelny, přímo v kanceláři ŠJ a hlavně pak v jídelnách. Nelze se při vaření obědů v počtu cca 950 strávníků věnovat jednotlivcům se svojí přecitlivělostí na některý z alergenů. Školní jídelna zajišťuje stravování žáků  podle jednotlivých věkových kategorií a výživových požadavků. Nelze spojovat dietní stravování s přecitlivělostí na některý alergen.
Označování alergenů je legislativně stanoveno od 13. prosince 2014 v souladu s potravinovým právem.

Odvolání na legislativu:

  • EU = 2000/13 do 13.12.2014 a pak nahradit = 1169/2011 EU článek 21
  • ČR = Vyhláška 113/2005 Sb., O způsobu označování potravin a tabákových výrobků, § 8, odst. 10

     Předpisy stanovují specifické požadavky na označování alergenních složek, u kterých je vědecky dokázáno, že vyvolávají u spotřebitelů alergii nebo nesnášenlivost představující nebezpečí pro zdraví. Je tedy požadováno, aby veškeré složky byly zřetelně označeny názvem příslušné alergenní složky, pokud není přímo v názvu potraviny nebo jídla.

     Označování pokrmů spadá do gesce Ministerstva zdravotnictví.

Vyjádření ministerstva zemědělství:

Poskytování informací o alergenech v případě nebalených potravin, tj. i pokrmů stanovuje čl. 44 odst. 1 a) nařízení 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům. Nařízení nabývá účinnosti 13. prosince 2014. Komentář ke zmíněnému ustanovení naleznete v bodech 2.5.1 až 2.5.3 dokumentu otázek a odpovědí k nařízení 1169 na této stránce:

 http://ec.europa.eu/food/food/labellingnutrition/foodlabelling/proposed_legislation_en.htm

     Jídelní lístek je jako vždy vyvěšen  přímo v jídelnách, dále pak na vývěskách školní jídelny a  na webových stránkách školy.

Ten, kdo netrpí alergií na žádné potraviny, se tímto značením nemusí zabývat.

Voda alergenní není.

Seznam číselného označení alergenů je vyvěšen níže.

V případě dotazů a informací volejte na tel.číslo 235314420.

V  Praze dne  1. prosince 2014

                                                    Mgr. Jarmila  Pavlišová, ředitelka školySeznam potravinových alergenů, které podléhají legislativnímu označování dle směrnice 1169/11 EU

1) Obiloviny obsahující lepek,nejedná se o celiakii, výrobky z nich.
2) Korýši a výrobky z nich - patří mezi potraviny ohrožující život.
3) Vejce a výrobky z nich - patří mezi potraviny ohrožující život.
4) Ryby a výrobky z nich.
5) Podzemnice olejná (arašídy) a výrobky z nich - patří mezi potraviny ohrožující život.
6) Sójové boby (sója) a výrobky z nich.
7) Mléko a výrobky z něj - patří mezi potraviny ohrožující život.
8) Skořápkové plody a výrobky z nich – jedná se o všechny druhy ořechů.
9) Celer a výrobky z něj.
10) Hořčice a výrobky z ní.
11) Sezamová semena (sezam) a výrobky z nich.
12) Oxid siřičitý a siřičitany v koncentracích vyšších než 10 mg, ml/kg, l, vyjádřeno SO2.
13) Vlčí bob (LUPINA) a výrobky z něj.
14) Měkkýši a výrobky z nich.

 Muzikál Taceo

Podívejte se na naši upoutávku:  http://youtu.be/I74byopWkQI  
Děkuji všem za přípravu muzikálu.

                        Mgr. Jarmila Pavlišová, ředitelka školy

KNIHOVNA v budově Laudova je otevřena každý čtvrtek od 13:00 do 14:30


Sbíráme víčka pro naši spolužačku Natálku!

Nástěnka

Informace pro budoucí prvňáčky

Velká Británie 2016

Rozvrhy (Socháňova)

Rozvrhy (Laudova)

Jídelníček

obrázek

Výsledky SCIO testů

Atletika

obrázek
http://www.hesu.cz/aktualne/2015/2/11/11-2-2015-jak-byla-beseda-na-z-genpor-frantika-peiny
https://cs-cz.facebook.com/pages/Zuzana-Hejnová-Official/236992249778898
Login
LOGIN
Základní škola genpor. Františka Peřiny

Created by © 2011 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy