Login

Aktuálně

      Ředitelka ZŠ genpor. Františka Peřiny vyhlašuje v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., § 24, odst. 2 a s vědomím zřizovatele z organizačních a technických důvodů na pondělí 30. dubna 2018 a pondělí 07. května 2018   volné dny ředitelky.

V těchto dnech je uzavřena školní jídelna.  

Provoz školní družiny je zajištěn  v době od 7,00 do 17,00 hod..    

 • Provoz zajištěn na ZŠ genpor. Františka Peřiny, pracoviště Socháňova.

                                                                 Mgr. Jarmila  Pavlišová

                                                                      ředitelka školy

   


Pozor - změna termínu třídních schůzek:

17. dubna  2018 od 18:00  pracoviště Laudova

18. dubna  2018 od 18:00 pracoviště Socháňova.

Třídní důvěrníci – od 17:00.


20. března 2018

 • DDM Praha 6, zajišťuje pí uč. Němcová.
 • Exkurze do hasičské zbrojnice, Praha -17, Řepy, Žalanského ul. (vedle hřbitova):

    9:00 -  2. C – pí uč. Odehnalová,

  10:00 -  3. A – pí uč.  Casková.


21. března 2018

 • Exkurze do hasičské zbrojnice, Praha -17, Řepy,

Žalanského ul. (vedle hřbitova):

    9:00 -  2. B – pí uč. Kratochvílová,

  10:00 -  3. B – pí uč.  Dusilová.


22. března2018

 • Plavání – 4. A a 4. B,  11. + 12. lekce.  Odjezd autobusu v 7:45, zajišťují pí uč. Benešová a pí uč. Dvořáková.

23. března 2018

 • Plavání – 4. E a 4. F,  11 + 12. lekce.  Odjezd autobusu v 8:30,  zajišťují pí uč. Malíková a pí uč. Štěpánková.
 • Návštěva knihovny KC Průhon – 0. A, 10:00, zajišťuje pí uč. Vyjídáková
 • Noc a Andersenem. Vedoucí akce: p. uč. Mevald.

Socháňka: 3. E, 4. C, 5. A, 5. B,  5. C, zajišťují pí uč.   

Štěpánová,pí uč. Klufová, p. uč. Mevald, pí uč. Kalinová a pí uč. Špaleta.

Laudovka: 1. E, 3. F, 3. G, 5. E, 5. F, zajišťují pí uč.   

Novotná  Zuzana, pí uč. Boštičková, pí uč. Veselá Tereza, pí uč. Štěpanovská a pí uč. Mráčková.


26. března 2018

 • Plavání – 4. C a 4. D,  13. + 14. lekce.  Odjezd autobusu v 7:45,  zajišťují pí uč. Klufová a pí uč. Durmanová.
 • Akce pro předškoláky –  Hravá škola – kreativní dílnička.
 • Schůzka  - dle pokynů pí uč. Ježdík Onřichové., třída 5. D – vedoucí Ježdík  Ondřichová  Petra. Akce od  16:00  do 17:00 .

     1. sk.   Kratochvílová, Veselková H. – třída 2. B                                 

     2. sk.   Benešová, Odehnalová – třída  2. C                                     

     3. sk.   Ondřichová, Marková –  třída 2. D

                             4. sk.  Vyjídáková,  Soušková -  třída 0. A


27. března 2018

 • Exkurze do hasičské zbrojnice, Praha -17, Řepy,

Žalanského ul. (vedle hřbitova):

     9:00 - 1. A – pí uč. Bajerová,

  10:00 -  1. D – pí uč.  Špačková.


28. března 2018

 •      Chtěly  bychom  vám všem, pedagogům  i nepedagogům, bez kterých by škola nefungovala tak, jak má,  moc poděkovat za práci, kterou pro naši školu děláte.  To, že naše škola  naplňuje Komenského citát: „Má-li se člověk stát člověkem, musí se vzdělat“, je  hlavně zásluha vás, učitelů i ostatních pracovníků.  Přejeme hezký a pohodový den!                                                   

 

        Jarmila Pavlišová, Hana Tenglerová a Olga Panošová

 

 • Fotografování na ročenky:

8:00 – 5. E, 5. F, zajišťují pí uč. Štěpanovská a pí uč. Mráčková.

9:00 – 5. A, 5. B, 5. C, 5. D, 9. A, 9. B, 9. C, 9. D, zajišťují p. uč. Mevald, pí uč. Kalinová, pí uč. Špaleta, pí uč. Ježdík Ondřichová, pí uč. Staňková, pí uč. Mrázová, pí uč. Zítková a pí uč. Jurečková. Pořadí tříd dle určení ZŘ!


29. března 2018

 • Velikonoční  prázdniny,  provoz zajišťuje  ZŠ  genpor. Františka Peřiny, pracoviště Socháňova.

30. března 2018

Velký pátek – státní svátek

2. dubna 2018

Velikonoční pondělí  

3. dubna 2018

 • Poznávací zájezd do Polska, odjezd, zajišťuje pí uč. Němcová.
 • Dopravní hřiště:

                               8:30 –   9:30 – 4. A, zajišťuje pí uč. Benešová.

                               9:45 – 10:45 – 4. E zajišťuje pí uč. Malíková.

                             11:00 – 12:00 – 4. C, zajišťuje pí uč. Klufová.


Provoz školní družiny

Od 6:30 - 17:00.
Informace ke školní družině i klubu podá pí vych. Kotková – objekt Socháňova  a Koderová – objekt Laudova.

 


Upozornění pro rodiče

Aktivity organizací, které si pronajímají tělocvičnu, školní hřiště, společenskou místnost a další prostory školy po vyučování, nejsou organizovány školou. Je tedy na zvážení rodičů, zda své děti na tyto aktivity přihlásí.
Mgr. Jarmila Pavlišová

Označování alergenů ve školní jídelně

OZNAČOVÁNÍ ALERGENŮ S PLATNOSTÍ OD 13. PROSINCE 2014

Označení nebalených potravin = zhotovených pokrmů ve školní jídelně.

     Tato povinnost se týká všech výrobců potravin, všech článků veřejného  stravování - například  restaurací, jídelen, sociálních ústavů, nemocnic, prodejen, pekáren apod.

     Dne 13. prosince 2014 bude povinnost při nákupu potravinářských výrobků nebo jídel ve veřejném stravování vyznačit u výrobku stanovený alergen, který obsahuje.
     Školním jídelnám se v tomto ohledu nechává prostor při aplikaci tohoto ustanovení, zejména s ohledem na charakter a druh konkrétního školského zařízení, kterého se označení přítomnosti alergenní složky týká.
Zákonné ustanovení určuje vedoucím a ředitelům jídelen „jasně a zřetelně označit" (toto není blíže specifikováno). Obecně lze odvodit, že se jedná o takové značení, které bude strávníka dostatečně jasným způsobem informovat o tom, že je alergenní složka v potravině přítomna, nebo že některá složka pochází z alergenu uvedeném ve zmíněném seznamu legislativně značených alergenů.
     Školní jídelna je povinna označit vyrobený pokrm alergenní složkou, ale nebude brán v žádném případě zřetel na jednotlivé přecitlivělosti strávníků. Tuto přecitlivělost si musí každý strávník nebo zástupce strávníka sám uhlídat. Není možné se věnovat při výrobě jídel strávníkům s potravinovou alergií jednotlivě, takže případným žádostem nebude vyhověno. Školní jídelna má funkci pouze informační tak, jako každý výrobce potravin a pokrmů.
     Označení přítomnosti alergenu bude vyznačeno na jídelním lístku číslem označující alergen. V blízkosti jídelního lístku bude vyvěšen seznam legislativně stanovených alergenů s označením čísla, které je přeneseno na jídelní lístek. Přítomnost alergenu bude přenesena z receptur a ingrediencí, které se používají ve školní jídelně při výrobě jednotlivých pokrmů.
    Rodiče strávníků a strávníci budou informováni s předstihem na webových stránkách,  dále na vývěskách školní jídelny, přímo v kanceláři ŠJ a hlavně pak v jídelnách. Nelze se při vaření obědů v počtu cca 950 strávníků věnovat jednotlivcům se svojí přecitlivělostí na některý z alergenů. Školní jídelna zajišťuje stravování žáků  podle jednotlivých věkových kategorií a výživových požadavků. Nelze spojovat dietní stravování s přecitlivělostí na některý alergen.
Označování alergenů je legislativně stanoveno od 13. prosince 2014 v souladu s potravinovým právem.

Odvolání na legislativu:

 • EU = 2000/13 do 13.12.2014 a pak nahradit = 1169/2011 EU článek 21
 • ČR = Vyhláška 113/2005 Sb., O způsobu označování potravin a tabákových výrobků, § 8, odst. 10

     Předpisy stanovují specifické požadavky na označování alergenních složek, u kterých je vědecky dokázáno, že vyvolávají u spotřebitelů alergii nebo nesnášenlivost představující nebezpečí pro zdraví. Je tedy požadováno, aby veškeré složky byly zřetelně označeny názvem příslušné alergenní složky, pokud není přímo v názvu potraviny nebo jídla.

     Označování pokrmů spadá do gesce Ministerstva zdravotnictví.

Vyjádření ministerstva zemědělství:

Poskytování informací o alergenech v případě nebalených potravin, tj. i pokrmů stanovuje čl. 44 odst. 1 a) nařízení 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům. Nařízení nabývá účinnosti 13. prosince 2014. Komentář ke zmíněnému ustanovení naleznete v bodech 2.5.1 až 2.5.3 dokumentu otázek a odpovědí k nařízení 1169 na této stránce:

 http://ec.europa.eu/food/food/labellingnutrition/foodlabelling/proposed_legislation_en.htm

     Jídelní lístek je jako vždy vyvěšen  přímo v jídelnách, dále pak na vývěskách školní jídelny a  na webových stránkách školy.

Ten, kdo netrpí alergií na žádné potraviny, se tímto značením nemusí zabývat.

Voda alergenní není.

Seznam číselného označení alergenů je vyvěšen níže.

V případě dotazů a informací volejte na tel.číslo 235314420.

V  Praze dne  1. prosince 2014

                                                    Mgr. Jarmila  Pavlišová, ředitelka školySeznam potravinových alergenů, které podléhají legislativnímu označování dle směrnice 1169/11 EU

1) Obiloviny obsahující lepek,nejedná se o celiakii, výrobky z nich.
2) Korýši a výrobky z nich - patří mezi potraviny ohrožující život.
3) Vejce a výrobky z nich - patří mezi potraviny ohrožující život.
4) Ryby a výrobky z nich.
5) Podzemnice olejná (arašídy) a výrobky z nich - patří mezi potraviny ohrožující život.
6) Sójové boby (sója) a výrobky z nich.
7) Mléko a výrobky z něj - patří mezi potraviny ohrožující život.
8) Skořápkové plody a výrobky z nich – jedná se o všechny druhy ořechů.
9) Celer a výrobky z něj.
10) Hořčice a výrobky z ní.
11) Sezamová semena (sezam) a výrobky z nich.
12) Oxid siřičitý a siřičitany v koncentracích vyšších než 10 mg, ml/kg, l, vyjádřeno SO2.
13) Vlčí bob (LUPINA) a výrobky z něj.
14) Měkkýši a výrobky z nich.

 Průměrná váha porce

Muzikál Taceo

Podívejte se na naši upoutávku:  http://youtu.be/I74byopWkQI  
Děkuji všem za přípravu muzikálu.

                        Mgr. Jarmila Pavlišová, ředitelka školy

KNIHOVNA v budově Laudova je otevřena ve čtvrtek  -  13:00 - 14:30

KNIHOVNA v budově Socháňova je otevřena v pondělí - 13.45 - 15.00 a ve čtvrtek od 13:45 do 15:00


Základní škola genpor. Františka Peřiny

Created by © 2011-2018 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy