logotyp
Login

Řád školní družiny

Školní družina je určena především žákům prvního stupně naší školy.

Školní družina je v provozu ve dnech školního vyučování od 6.30 hod. do 8.00 hod., po skončení vyučování od 11.45 hod. do 17.30 hod. O provozu během vedlejších prázdnin budou všichni včas informováni.

Školní družina umožňuje žákům odpočinek, zájmové činnosti a různými formami i přípravu na vyučování.

Žáci jsou přijímáni na základě řádně vyplněné přihlášky (zápisního lístku).

Žáci mají povinnost řádně a ohleduplně se chovat, udržovat své věci v pořádku, nepoškozovat majetek školy ani
spolužáků.

Žáci mají právo užívat zařízení školní družiny, zúčastňovat se jejich akcí a podílet se na hodnocení své činnosti. Podle pitného režimu užívat nápoje zajištěné v družině.

Zákonní zástupci žáků mají povinnost řádně, úplně a pravdivě vyplnit přihlášku a včas ohlásit změny v údajích, seznámit se s vnitřním řádem družiny a respektovat jej, včas uhradit poplatek za pobyt žáka v družině a pokud žák nedochází domů sám, vyzvedávat ho ve stanovené době.

Zákonní zástupci mají právo být informováni o chování žáka a konaných akcí v družině.

Školní družina vykonává dohled nad žáky v době jejich pobytu v družině a při jejich akcích. Žák neopouští družinu bez vědomí vychovatelky.

Z ranní družiny vychovatelka předává žáky učitelům u tříd, po skončení vyučování předává vyučující žáky vychovatelce v oddělení. Vedoucí zájmových útvarů pracujících v budově školy vyzvedává žáky ze ŠD a po skončení je opět do družiny přivede.

Podle stanoveného odchodu v přihlášce žáci odcházejí domů či do kroužků mimo budovu školy do 13.30. hod. nebo po 15.00 hod. Mimo tyto hodiny je z bezpečnostních důvodů škola uzamčena.

Z bezpečnostních důvodů nelze žáka uvolňovat pouze na základě telefonické žádosti, jen písemně.

Při zvláštních příležitostech lze do družiny dočasně umístit i žáky, kteří nejsou přihlášeni k pravidelné docházce.

Za nedodržování vnitřního řádu lze žáka ze školní družiny vyloučit.
 
Tyto pokyny jsou součástí školního řádu a jsou platné od 1.9.2012

Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
Základní škola genpor. Františka Peřiny

Created by © 2011-2023ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy