logotyp
Login

Projekty

Projekt EU - DOMINO 3

Projekt EU - DOMINO 3

Po předchozích  dobrých zkušenostech s projekty vyhlášenými MŠMT Šablony pro MŠ a ZŠ , naše škola zažádala a opět se jí podařilo získat prostředky z Výzvy č. 02_20_081 – Šablony II..

 

Název projektu: DOMINO 3

 

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0010278

 

Projekt je spolufinancován EU v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV).

Cílem tohoto projektu je zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích.

 

V rámci projektu využíváme tyto aktivity:

-          Školní speciální pedagog – personální podpora ZŠ

-          Čtenářský klub pro žáky ZŠ

-          Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ

-          Klub cizího jazyku

-          Projektový den ve výuce

-         Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol

 

   

                                                                                                                       Mgr. Jarmila Pavlišová

                                                                                                                             ředitelka školyProgram je podporován z daného fondu/Evropských strukturálních a investičních fondů. 

Projekt EU - Demokraté na ZŠ genpor. Františka Peřiny

projekt EU - Demokraté 

Projekt EU - Zkvalitnění vzdělávání na Základní škole genpor. Františka Peřiny

Projekt EU - Zkvalitnění vzdělávání na Základní škole genpor. Františka Peřiny

Projekt EU - DOMINO II.

Projekt EU - DOMINO II.Po předchozí dobré zkušenosti s projektem vyhlášeným MŠMT Šablony pro MŠ a ZŠ I., naše škola zažádala a opět se jí podařilo získat prostředky z Výzvy č. 02_18_064 – Šablony II..

 

Název projektu: DOMINO II.

 

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0010278

 

Projekt je spolufinancován EU v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV).

Cílem tohoto projektu je zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích.

 

V rámci projektu využíváme tyto aktivity:

-          Školní speciální pedagog – personální podpora ZŠ

-          Čtenářský klub pro žáky ZŠ

-          Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ

-          Klub cizího jazyk

-          Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

-          Projektový den mimo školu

 

  

 

                                                                                                                       Mgr. Jarmila Pavlišová

                                                                                                                             ředitelka školy


ZŠ genpor. Františka Peřiny – Erasmus +

ZŠ genpor. Františka Peřiny se v období 2018/2019 zapojila do programu Erasmus + a získala grant v projektu mobility osob, vzdělávání dospělých. Mobilita proběhla na přelomu dubna a května 2019. Tři učitelky prvního stupně si jako cílovou destinaci zvolily Maltu.
Absolvovaly jsme čtrnáctidenní kurz anglického jazyka ve školách EC Malta, ACE Malta a Sprachcaffe ve městě St. Julian‘s, každá škola poskytovala vlastní ubytování. Výuka byla zaměřena na obecnou angličtinu, hodiny s důrazem na výuku a procvičování gramatiky zahrnovaly všechny složky jazyka, poslech, konverzaci i psanou podobu jazyka. Ve studijních skupinách bylo 12 studentů z celého světa, v našich třídách jsme byly jediné Češky. Bylo zajímavé diskutovat s lidmi z různých koutů světa. Byla to obrovská zkušenost ale i zkouška našich jazykových schopností. Ve volných dnech o víkendu jsme měly možnost jet na výlety, navštívily jsme různé památky, hlavní město Valetta i sousední ostrovy Gozo a Comino. Mobilita v rámci programu Erasmus + byla velkou příležitostí, výzvou, zážitkem a obohacením naší angličtiny.

Erasmus -vzdělávání učitelů v AjErasmus -vzdělávání učitelů v AjErasmus -vzdělávání učitelů v AjErasmus -vzdělávání učitelů v Aj

ERASMUS+

ERASMUS+

ZŠ genpor. Františka Peřiny se v období 2018/2019 zapojila do programu Erasmus+, projekt mobility osob – vzdělávání dospělých. Erasmus+ je vzdělávací program Evropské unie na období 2014–2020.

Mobilita je naplánována na jaro 2019.

 


Multikulturní výchova

Základní škola genpor. Františka PeřinySocháňova 1139/19163 00  Praha 6 – Řepy

Soubory Multikulturní výchova

Již dříve jsme Vás informovali o zapojení naší základní školy do projektu „Multikulturní výchova na ZŠ genpor. Františka Peřiny.“ Cílem bylo, a i nadále je, zavést multikulturní výchovu na naší škole a to začleněním výukových materiálů, které vytvořili naši pedagogové. Toto začlenění probíhá napříč předměty i třídami.    Velkým přínosem tohoto projektu byla možnost výjezdů našich žáků do zahraničí. Během měsíce dubna, tak někteří z nich vycestovali do Francie, Rakouska, Německa, Maďarska, Polska a na Slovensko.
O průběhu jejich cest Vás  informujeme v sekci Studijní pobyty v zahraničí.                                                                                                                                 Mgr. Jarmila Pavlišová                                                                                                                                    ředitelka školy ...

Multikulturní výchova na ZŠ genpor. Františka Peřiny

Multikulturní výchova na ZŠ genpor. Františka Peřiny

Cílem projektu je zavést multikulturní výchovu na ZŠ Genpor. Františka Peřiny a tím posílit inkluzi ve škole. Tohoto cíle chceme dosáhnout

prostřednictvím:

1) Vzděláváním pedagogických pracovníků školy v problematice odlišností a shod jednotlivých kultur.

2) Vytvořením výukových materiálů a inovací tematických plánů o multikulturní problematiku pro jednotlivé předměty na I. i II. stupni ZŠ.

3) Inovací výuky, která bude probíhat s využitím nových výukových materiálů a bude probíhat podle inovovaných tematických plánů. 

 


Projekt EU - Inkluze na ZŠ Genpor. Františka Peřiny

Projekt EU - Inkluze na ZŠ Genpor. Františka Peřiny

Projekt „Podpora inkluze na ZŠ genpor. Františka Peřiny“ s registračním číslem CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0000644, je projekt, na který byly škole poskytnuty finanční prostředky z EU, v rámci Operačního programu Praha – pól růstu ČR (OP PPR).

Projekt je zaměřen zejména na podporu dětí s odlišným mateřským jazykem na škole, na podporu jejich rodičů nebo zákonných zástupců. Dále je zaměřen na personální podporu školy, projektovou výuku a podporu inkluzivního prostředí školy.

Díky tomuto projektu, který na škole probíhá, je umožněno škole financovat dvojjazyčného asistenta a interkulturní pracovníky. Cílem je podpořit děti s OMJ (ale i jejich zákonné zástupce), poskytnout jim podporu při výuce, pomoci s tlumočením, s vysvětlením, čemu nerozumějí, například v otázkách školského systému, chodu školy, ale i školních akcí.

Dále na škole probíhá doučování českého jazyka pro žáky s OMJ a volnočasový klub, kterého se účastní nejenom žáci s odlišným mateřským jazykem. Klub je zaměřen na podporu integrace žáků s OMJ. Seznamují se s okolím školy, kulturou, s ohledem na věk můžou být zařazeny prvky hry, výtvarné činnosti nebo seznámení s filmovou tvorbou.

V rámci projektu již proběhlo komunitně osvětové setkání s žáky z japonské školy a pěti třídám byl umožněn třídní projekt „Ochutnávka Vietnamu“. Věříme, že se nejenom dětem, setkání i projekt líbily.


Projekt DĚTSKÝ KLUB PRO ZŠ GENPOR. FR. PEŘINY

Projekt DĚTSKÝ KLUB PRO ZŠ GENPOR. FR. PEŘINY

Dětský klub pro ZŠ genpor. Fr. Peřiny

Projekt č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_078/0007975 je financován z OP Zaměstnanost a ESF.

Termín realizace:  1. 8. 2018 - 30. 6. 2021

Projekt cílí na udržení nabídky péče o děti 1. stupně základní školy v době mimo školní vyučování v ZŠ genpor. Fr. Peřiny . Projekt pomůže zajistit kontinuální provoz  zařízení péče o děti 1. stupně ZŠ, které díky dětskému klubu umožňuje rodičům našich žáků kompenzovat jejich znevýhodnění na trhu práce a účinněji a funkčně tak sladit svůj pracovní a rodinný život. V rámci projektu vznikne klub pro děti z přípravné třídy.

Kontaktní osoba: Mgr. Olga Panošová  tel. : 235317251

 
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
Základní škola genpor. Františka Peřiny

Created by © 2011-2021 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy